Gemeenteraad over PlusOV: regel leerlingenvervoer dichterbij huis

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De gemeenteraad heeft het college van B&W maandag (15/10) geadviseerd om het leerlingenvervoer dichtbij huis te regelen met bij voorkeur lokale taxibedrijven. Die voelen zich vermoedelijk meer verbonden met de te vervoeren kinderen en hun ouders. Daarmee zit de raad op dezelfde lijn als het college, dat ook voor een kleinschaliger aanpak is.

Maandag werden in eerste instantie geluisterd naar insprekers – ouders van betrokken kinderen – die bizarre en emotionele verhalen vertelden over hun recente ervaringen met PlusOV. Een van de insprekers had slechte ervaringen met de ‘regiotaxi’, waarvan steeds wordt beweerd dat het daar beter mee gaat. Haar man krijgt het vaak niet voor elkaar om ergens heen te gaan en dan ook nog op tijd te arriveren of weer te worden opgehaald.

Extreem
De ouders van leerlingen die zijn aangewezen op PlusOV kampen deel nog steeds met problemen. Die waren kort na de zomervakantie extreem maar ook nu gaat het nog regelmatig mis. Het komt erop neer dat wanneer de vaste chauffeurs aan het werk zijn er vrijwel geen moeilijkheden ontstaan. Als een invaller moet worden ingeschakeld – bij vakantie of ziekte – is het vaak hommeles.

Een ouder zei dat het soms voelt alsof haar kind voor PlusOV niet meer is dan een postpakketje dat van A naar B moet. Ze legde daarbij demonstratief zo’n pakket op tafel.

Ontwrichting
Een andere moeder vertelde over de ontwrichting van het gezin als het busje weer eens niet kwam opdagen. Dan werd oma ingeschakeld als ‘taxichauffeur’ en moesten de andere kinderen soms alleen naar school. Al het gedoe ging ook nog eens ten koste van het gedrag van haar zoontje die op het vervoer is aangewezen. De betrokken ouder was het zo zat dat ze ten einde raad contact zocht met taxibedrijf Sambeek, dat eerder actief was in het leerlingenvervoer in de gemeente. Sindsdien is er rust.

Vaste chauffeur
Een vader vertelde dat het wekenlang mis ging met het vervoer van zijn zoon. Pas sinds anderhalve week gaat het beter en dat is vooral te danken omdat de ouders nu een rechtstreekse lijn hebben kunnen leggen met de vaste chauffeur die veel lof kreeg toegezwaaid.

Bereikbaarheid
Ook de bereikbaarheid van PlusOV in geval van klachten is een groot issue. Ten tijde van veel vragen en klachten, kort na de vakantie, lukte het bijna niet om de organisatie te bereiken. En als dat al lukte werden de bellers vaak geconfronteerd met medewerkers die geen kennis hadden van hun problemen. Ook niet als die kort daarvoor ook al eens waren aangekaart. En de Wet van Murphy ligt op de loer: ,,Ziek melden werd beter melden en beter melden werd juist ziek melden”, zo klonk het.

Grote vervoerders
Lars Winters van PlusOV trok deels het boetekleed aan, maar probeerde toch ook een deel van de schuld af te schuiven naar vervoerders en gemeenten. Een van de twee grote vervoerders die het vervoer momenteel voor hun rekening nemen – Willemsen de Koning – heeft volgens Winters ‘ambities die anders zijn dan de onze’. In feite vindt ook hij dat een kleinschaliger aanpak met meer lokale vervoerders ervoor kan zorgen dat PlusOV de regie naar zich toe kan trekken.

Praat lokaal
Een suggestie aan het adres van wethouder Henk van Zeijts was om zo snel mogelijk te gaan praten met lokale taxibedrijven. Van Zeijts gaf aan dit zeker te zullen doen. Een van de insprekers belde zelf met zo’n vervoerder en ervoer dat daar veel ideeën voor verbetering leven.

Het laatste deel van de vergadering was expliciet bedoeld voor het adviseren van het college op dit lastige dossier. B&W hebben de bevoegdheid om zelfstandig te beslissen over PlusOV, maar willen dat nu niet doen zonder advies te vragen aan de raad.

Kleinschalig
Duidelijk is dat de raadsfracties het streven naar kleinschaligheid van het college breed ondersteunen. In Lochem gaat het om 106 leerlingen die van en naar scholen voor speciaal onderwijs in de regio moeten worden vervoerd. Het college kreeg het advies om voortaan te luisteren naar alle betrokkenen, dus ook naar de ouders en de chauffeurs.

Experimenteren
Ook werd gepleit voor het inzetten van onconventionele middelen om te voorkomen dat er ooit nog een kind niet van school wordt gehaald en alleen achterblijft op het schoolplein. ,,Zet desnoods een vervangende taxi bij het gemeentehuis en ga erop af als dat nodig is”, zo luidt een idee. ,,Durf te experimenteren, zolang de kinderen daar niet de dupe van worden”, aldus Ria Leliveld van de VVD.

PvdA
De Partij van de Arbeid kwam tijdens de raadsvergadering met een motie waarin het college werd opgeroepen om niet te krampachtig aan PlusOV vast te houden, puur omdat het zelf beginnen van iets heel nieuws lastig is. De sociaal-democraten vroegen het college alternatieven te onderzoeken en daarbij ook nadrukkelijk te kijken hoe het elders in de Achterhoek gaat. De PvdA vond geen steun voor de motie.

Donderdag vergadert het bestuur van PlusOV. Dan praten de 9 deelnemende gemeenten over de toekomst van de gemeenschappelijke regeling. Wethouder Van Zeijts beloofde de raad zo spoedig mogelijk daarna verslag te doen van de bevindingen. Voor 1 november moeten de gemeenten eruit zijn.