Gemeenteraad: kunst- en vliegwerk tot 1 juni

0
Raadsvergaderingen als deze zijn door corona voorlopig niet mogelijk (archieffoto: LochemsNIeuws)

LOCHEM – Om vaart in de besluitvorming te houden grijpt de Lochemse gemeenteraad naar een bijzonder middel. Op maandag 6 april zullen de burgemeester en de griffier samen in de raadszaal verschijnen om te constateren dat niet de minimaal vereiste 12 raadsleden aanwezig zijn. Door dan een nieuwe vergadering uit te schrijven voor de dag daarop, kan worden volstaan met de aanwezigheid van één raadslid, de burgemeester en de griffie.

Publiek is er niet bij. Wel zijn zowel de bijeenkomsten van 6 en 7 april live te volgen via www.lochem.nl/politiekavond.

Hamerstukken

De fractievoorzitters hebben maandag besloten om deze procedure te volgen. Op de agenda staan alleen onderwerpen waarvan zeker is dat er geen stemming wordt gevraagd en dat ze dus unaniem worden gesteund. Op dinsdag 7 april zal fractievoorzitter Marja Eggink van Gemeentebelangen dit aangeven waarna de besluit kan worden afgehamerd door de voorzitter. De agenda staat onderaan dit bericht en is ook te vinden op de website van de gemeente.

Plan voor vervolg

Door de corona-maatregelen kan raad tot 1 juni niet fysiek bijeenkomen. Hoe dat na 7 april verder moet wordt momenteel uitgewerkt door de griffie. Er komt op korte termijn een plan waarin waarschijnlijk wordt ingezet op digitaal vergaderen.

Raadsgriffier Peter de Boer ziet nog wel een aantal uitdagingen opdoemen. Zo is een vraag hoe de inspraak kan worden geregeld. Het lastigste is echter de besluitvorming. Volgens de Gemeentewet mag de raad alleen besluiten nemen tijdens vergaderingen waarbij voldoende raadsleden fysiek aanwezig zijn. “In Den Haag wordt momenteel wel gesproken over de mogelijkheid om ook besluiten te nemen als de raad op afstand vergadert maar duidelijkheid is daar nog niet over’, zegt De Boer.

Overleg

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is samen met de Vereniging van Griffiers en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Formeel is een wetswijziging nodig om besluitvorming op afstand toe te staan. Maar gezien de bijzondere omstandigheden wordt gezocht naar andere oplossingen.

Artikel 20 Gemeentewet

Dit is de tekst van het artikel uit de Gemeentewet waarop de Lochemse aanpak is gebaseerd. In het derde lid staat dat tijdens de tweede vergadering niet over andere zaken dan die op de agenda van de eerste avond stonden mag worden gesproken of besloten.

  • 1. De vergadering van de raad wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

  • 2. Indien ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de burgemeester, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

  • 3. Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. De raad kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

Hamerstukken op de agenda voor de vergadering van 6/7 april
Algemeen Beleidskader Sociaal Domein
Revolving fund
Openbare verlichting
Sport- en beweegakkoord Lochem
Overname bouwrechten Tunnelweg 8 Laren
Bestemmingsplan Dortherweg 43 Epse
Bestemmingsplan Oude Larenseweg 40 te Epse
Bestemmingsplan Peppeldijk 1/1a Kring van Dorth
Aanbesteding en implementatie integraal cliëntvolgsysteem
Principebesluit splitsen bestaande bebouwing Lageweg 10-12 Lochem
N346 Schakel Achterhoek A1/Vaststellen ruimtelijke kwaliteitskader