Gemeente werkt aan afvalwatersysteem dat ook hoosbui aankan

0
Foto ter illustratie (bron: Mabel Amber via Pixabay)

LOCHEM – De gemeente Lochem wil werken aan een veilig, gezond, robuust en klimaatbestendig afvalwatersysteem. En liefst tegen de laagst mogelijke kosten voor de inwoners. Dus zonder dat de rioolheffing de komende jaren stijgt. Het college presenteert het gemeentelijke rioleringsplan 2021-2025 aan de gemeenteraad.

Het plan is een vervolg op het afvalwaterketenplan van de gemeenten Lochem en Zutphen en het Waterschap Rijn en IJssel. Lochem streeft naar een voortvarende aanpak. De gemeente wil zorgen voor een goede afvoer en verwerking van afvalwater, hemelwater en grondwater. De bodem, het oppervlaktewater en grondwater worden zo beschermd tegen vervuiling door de riolering.

De komende jaren volgen verschillende maatregelen en investeringen. Zo worden bijvoorbeeld een calamiteitenplan en een basisrioleringsplan opgesteld en worden de gemalen onderworpen aan een schouw, op basis van een analyse van het aantal draaiuren. Investeringen zijn er in vervanging en verbetering van riolering en vervanging van pompen en gemalen.

Rioleringsplan

De gemeente heeft een aantal watertaken. Ze zorgt voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater, de verwerking van afvloeiend hemelwater en het beperken van de nadelige gevolgen van de grondwaterstand. Hoe de gemeente haar taken uitvoert of denkt uit te voeren staat in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Dit plan moet de gemeente op grond van de Wet milieubeheer maken. Zo GRP maakt een gemeente samen met andere partners in de waterketen, zoals provincie en waterschap.

Klimaat en duurzaamheid

Door klimaatverandering zullen buien heviger worden zo is de verwachting. Daardoor kan wateroverlast ontstaan. Straten kunnen ineens vollopen. Hiertegen worden maatregelen getroffen als er reconstructieplannen in de openbare ruimte aan de orde zijn. Denk aan het verlagen van stoepranden zodat water weg kan en de aanleg van wadi’s (verlaagde grasveldjes die als buffer dienen). Een voorbeeld van een integrale aanpak is de herinrichting in Eefde. De kwetsbare locaties voor wateroverlast, droogte en hitte brengt de gemeente in beeld met een stresstest.

De duurzaamheidsopgave voor water in de gemeente Lochem ligt vooral in het terugwinnen van waardevolle grondstoffen en energie uit afvalwater. Dat doet ze samen met Lochem Energie. Verder wil de gemeente het energieverbruik van pompen en gemalen terugbrengen.

Kosten

Voor de geraamde investeringen voor vervangingen en verbeteringen voor de planperiode 2021-2025 is in totaal ruim 12 miljoen euro nodig. Dat stelt de gemeente beschikbaar. Dat kan uit de totaalopbrengst van de rioolheffing. De rioolheffing gaat in die periode niet omhoog, zo luidt de belofte.

Besluitvorming

De gemeenteraad stelt het rioleringsplan en het budget vast. Naar verwachting gebeurt dat in het komende voorjaar. Rond de behandeling door de raad wordt het plan openbaar.