Extra vragen over leges voor zonnepark

0
Zonnepanelen op de voormalige stortplaats Armhoede in Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/BARCHEM – Er zijn extra vragen gerezen over de berekening van legeskosten voor zonneparken. Het Lochemse college van B&W kon de vragen van Meedenken met Lochem (MmL) en PvdA niet beantwoorden voor de raadsvergadering van maandag. Dat leidde ertoe dat de behandeling van een motie van de beide partijen over dit onderwerp twee weken vooruit werd geschoven.

Lees HIER een eerder bericht over deze kwestie

De motie draagt het college op om de opgegeven bouwkosten in vergunningaanvragen beter te controleren en dit bij projecten van meer dan een miljoen euro bovendien met terugwerkende kracht te doen. Zo moet aan het licht komen of de gemeente in de afgelopen vijf jaar leges is misgelopen. De zaak kwam aan het rollen doordat de Barchemse belangenvereniging Hobama becijferde dat de bouwkosten van het beoogde zonnepark Bekenschort veel hoger zouden zijn dan opgegeven door de initiatiefnemers. Dat zijn de grondeigenaar en het bedrijf TPSolar.

De extra vragen van MmL en PvdA zijn mede ingegeven door een artikel in deze krant van vorige week. Uit de woorden van een mede-eigenaar van TPSolar is op te maken dat er mogelijk afspraken zijn gemaakt die ertoe leidden dat de leges voor Bekenschot werden verlaagd dan wel vertraagdHet bericht was voor Hobama aanleiding om een aanvulling op een eerdere brief aan college en raad te sturen.

Informatie

De indieners van de motie willen weten waarom het college bij de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen over de leges voor zonneparken geen melding maakte van de discussie die kennelijk als sinds eind 2019 wordt gevoerd met de initiatiefnemers van beoogd zonnepark Bekenschot over de hoogte van de af te dragen leges.

Als er daadwerkelijk afspraken zijn gemaakt met TPSolar over aangepaste of uitgestelde leges willen MmL en PvdA weten hoe zich dit verhoudt tot de geldende legesverordening. TPSolar meldde vorige week dat is afgesproken dat in eerste instantie alleen de 2 miljoen aan bouwkosten voor de onderconstructie – dus zonder zonnepanelen – is opgegeven en dat dit in overleg met de gemeente is gebeurd. Het bedrijf ontkent dus niet dat de werkelijke bouwkosten van Bekenschot veel hoger uitvallen.

Ook willen de partijen weten of het gebruikelijk is om af te wijken van de legesverordening en, zo ja, hoe vaak dit afgelopen jaar is gebeurd. Ten slotte wordt de volledige correspondentie tussen TPSolar en de gemeente over de legeskosten met betrekking tot Bekenschot gevraagd.

Bouwkosten

Hobama kwam met een aanvulling op de brief die het al eerder naar college en raad stuurde. Ook hierin wordt ingegaan op recente berichten over afspraken tussen TPSolar en de gemeente. Dat alleen de bouwkosten van de ondercontructie is opgegeven en dat dit ambtelijk is afgekaart in afwachten van beleidswijzigingen wekt verbaying. ‘Hier hoort de gemeenteraad de onderste steen boven te halen…, want dit raakt de integriteit van de gemeenteraad’, zo schrijft voorzitter Hans Siemes namens Hobama.

De Barchemse vereniging hoopt dat de raad geen verklaring van geen bedenkingen afgeeft voor Bekenschot

VNG

Het verlagen van legeskosten voor bouwwerken die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente is overigens niet nieuw. Dit kan via de legesverordening worden geregeld en daar zijn in den lande al meerdere voorbeelden van. In een document van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) worden er een aantal genoemd. Dat document heet ‘Legesverordening als instrument om duurzaamheidsdoelen te realiseren’. Via DEZE LINK is dit te lezen.

In het document zijn ook links naar de legesverordeningen van gemeenten die via die weg vergroening nastreven te vinden. Het gaat daarbij overigens niet alleen om zonneparken maar ook om andere duurzaamheidsprojecten, zoals woningisolatie en energiezuinig bouwen en windturbines.

Afwegingen

Volgens de VNG moet de gemeente afwegen of ‘vergroening van de leges’ het meest voor de hand liggende instrument is om duurzaamheidsmaatregelen te stimuleren. Andere opties zijn:

• Initiatiefnemers erop wijzen dat zij de kosten van vergunningsvrije onderdelen van de renovatie buiten de bouwaanvraag laten, wat leidt tot een lagere heffingsgrondslag voor de leges;
• Een ‘paraplubepaling’ in het bestemmingsplan die ruimte biedt voor ruimere maatvoering van bouwblok, goot- en nokhoogte bij het verduurzamen van woningen. Hierdoor geen leges voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan;
• Een subsidieregeling.