Dorpsplan Almen als ‘rijzende ster’

0
De cover van het Dorpsplan Almen (bron: VAB)

ALMEN – Lang is eraan gewerkt, maar afgelopen vrijdag kon het Dorpsplan Almen worden aangeboden aan wethouder Marja Eggink en ideeënmakelaar Appie Baas van de gemeente Lochem. De Vereniging Almens Belang (VAB) had er een bonte avond omheen georganiseerd. Inhoudelijk kent het Dorpsplan drie kernthema’s. Dit zijn sociale cohesie, activiteiten en de omgeving.

Die sociale cohesie kwam tijdens de presentatie in dorpshuis Ons Huis al mooi tot uitdrukking door de aanwezigheid van naar schatting ruim honderd inwoners. Die werden meteen aan het werk gezet. Ze werden muzikaal ontvangen door het gezelschap van Almenaar Wolfram Reisiger van theatergroep ‘Heden Gesloten’. De bezoekers kregen een kaartje in handen gedrukt waarop hen een rol in de kerststal werd toebedeeld.

Kerstster

Secretaris Annemarie Kok van VAB vertelt: “Iedereen werd aan een Maria gekoppeld. Dus wie Jozef op zijn of haar kaartje had staan werd ingedeeld bij een Maria. Zo ontstonden groepjes en die moesten elkaar toezingen. Met kerstliedjes uiteraard.” De winnaars zorgden er uiteindelijk voor dat de ster boven de kerststal omhoog rees. Die rijzende ster bleek het Dorpsplan 2023-2027 te zijn.

Het plan vormt de leidraad voor de werkzaamheden van VAB voor de komende jaren. Bij de voorbereidingen waren veel inwoners betrokken. Het beleid is vooralsnog heel algemeen geformuleerd. “Er staan geen definitieve keuzes in”, aldus Annemarie Kok. “We hebben het Almens Belang verwoord. De thema’s gaan we vanaf nu verder uitwerken.”

Uitgangspunt is het blijven bouwen aan een levendig dorp, met behoud van het dorpse karakter. De natuur en ‘t vergroten van de biodiversiteit en het benutten van mogelijkheden op het gebied van klimaat, energietransitie en duurzaamheid worden belangrijk geacht. Er moet ruimte zijn voor zowel actuele ontwikkelingen als spontane ideeën.

Cohesie

Het thema sociale cohesie is belangrijk om het genoemde dorpse karakter te behouden. ‘Almenaar ben je én dat kun je worden’, zo luidt een zin in het Dorpsplan. Vastgesteld wordt dat het individu steeds belangrijker wordt in de samenleving en dat naoberschap niet meer vanzelfsprekend is. ‘In Almen wél. Nog wel’, zo is te lezen. Voorkomen dat de cohesie afbrokkelt is een stevig voornemen. Dit kan door verder investeren in verenigingen, stimuleren van kennisdeling en actieve ondersteuning en versterking van de binding met (nieuwe) Almenaren van alle leeftijden.

Vereniging, vrijwilligers en mantelzorgers verdienen ondersteuning, zo is de gedachte. Omdat verenigingen steeds meer moeite hebben om bestuursleden te vinden is bestuurlijke samenwerking een manier om de slagkracht te vergroten en mogelijk zelfs te vergroten.

Vrijwilligers

‘Almen drijft op vrijwilligers’, zo wordt vaak gezegd. De behoefte aan vrijwilligers neemt nog toe, maar de vergrijzing ligt op de loer. Dit wordt in het Dorpsplan benoemd als een belangrijk aandachtspunt. Alle vrijwilligers die een steentje bijdragen aan de cohesie in Almen moeten waardering voelen. Dat geldt ook voor mantelzorgers.

Het kernthema ‘Almense activiteiten’ is deels verweven met de cohesie. Ook hier spelen verenigingen en andere organisaties een grote rol. Dit geldt ook voor ondernemers en scholen. Het dorp heeft een naam op het gebied van cultuur en recreatie. Nieuwkomers en toeristen waarderen het aanbod aan activiteiten. Samenwerking en kruisbestuiving zijn hier de sleutelwoorden.

Activiteiten

Om de activiteiten in Almen overeind te houden is een doordacht accommodatiebeleid van belang. Oftewel: optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimte. Genoemd wordt de kerk. Naast ontmoeting en geloofsbelijdenis kan het ook een centrale plek zijn voor inspiratie en bezinning op zowel cultureel als maatschappelijk terrein. Het zwembad is een belangrijke trekpleister. Zoeken naar mogelijkheden om de voorziening nog veelzijdiger te maken is een wens.

Het derde thema, ‘Almen en haar omgeving’ is veelomvattend. In de omgeving komen wonen, werken, recreëren, mobiliteit en natuur samen. Dan komen ook woningnood, klimaat, energie, vergrijzing, stikstof en biodiversiteit om de hoek kijken. Nieuwbouw door inbreiding of uitbreiding is ook in Almen actueel. Het dorp had de eerste kernvisie Wonen in de gemeente Lochem. Het draait wat VAB betreft om het door strategische woningbouwkeuzes sturen op een demografische samenstelling van het dorp die toekomstbestendig is. Daarbij is onder meer een goede mix van leeftijdscategorieën van belang.

Wonen

Qua woningen is er momenteel geen goede doorstroom. Hierdoor zoeken jongeren en starters hun heil elders. Het Dorpsplan doet geen uitspraken over concrete bouwlocaties op zich. Wel wordt belangrijk gevonden dat de dorpskern, Almen-Noord en de Scheggertdijk als woongebieden meer binding met elkaar krijgen. Naast nieuwbouw voor diverse doelgroepen moet er daarom aandacht zijn voor fiets- en wandelpaden.

Als het gaat om de Scheggertdijk worden zowel meer bedrijvigheid als mogelijkheden voor (alternatieve) woningbouw genoemd. Meer algemeen vragen nieuwe bouwlocaties om nader onderzoek, met oog voor de ruimtelijke kwaliteit. Als mogelijkheden worden genoemd: meer inbreidingslocaties, herontwikkeling, kavelsplitsing en erfclusters.

Verkeer

Qua mobiliteit wordt de verkeersveiligheid van de Dorpsstraat genoemd als belangrijk aandachtsgebied. Als mogelijke oplossingen worden hier verkeersdrempels en een regime waarbij fietsers voorrang hebben en auto’s ‘te gast’ zijn. Het weren van zwaar landbouwverkeer uit de dorpskern kan ook helpen. En het dorpsplein wordt gezien als het hart van Almen. Dat kan groener en nog meer dan nu een echte ontmoetingsplek worden, zo wil het Dorpsplan. De genoemde verkeersveiligheid en de herbestemming van de oude brandweerkazerne spelen hierbij een rol.

Toerisme is ‘booming’ in Almen, mede door de komst van Museum Staal, Almens Ommetje, meandering van de Berkel, Domein Groot Besselink en bungalowpark Ehzerburg. Voorzieningen moet worden aangepast aan de grotere toestroom van toeristen en dagjesmensen. Gescheiden fiets- en wandelpaden langs de Dorpsstraat en de Ehzerallee, oplaadpunten voor fietsen en auto’s en parkeerplaatsen voor langparkeerders zijn enkele voorstellen.

In Almen is een infographic verspreid waarop de thema’s uit het Dorpsplan kort en bondig zijn weergegeven. Hieronder de digitale versie van deze infographic, bestaande uit 2 pagina’s: