Bijna 8 miljoen nodig voor nieuwbouw scholen Laren

0
Inrichtingsschets van het nieuwe scholencomplex aan de Verwoldseweg in Laren. Deze versie is van begin 2020. (bron: gemeente Lochem)

LAREN/LOCHEM – De nieuwbouw van De Branink, de Prins Willem Alexanderschool en Bartiméus Speciaal Onderwijs aan de Verwoldseweg in Laren gaat bijna 8 miljoen euro kosten. Dit is 1,1 miljoen meer dan aanvankelijk begroot. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de extra investering uit de algemene middelen en verhoging van de kapitaallast.

Afgelopen najaar werd al duidelijk dat de begrote 6,7 miljoen niet voldoende zou zijn. Onder meer de ‘warm gelopen’ economie zorgde voor duidelijk hogere bouwkosten. Het college maakte toen pas op de plaats om te kijken of de financiering alsnog rond kon worden gekregen. Het plan zelf – drie scholen op één locatie – bleef onaangetast. Dat is ook nu nog het geval.

Afschrijven

In totaal is 7,8 miljoen euro nodig. Daarvan is 830.000 euro bestemd voor de herinrichting van het niet-schoolgebonden buitenterrein. Verder willen B&W een afschrijvingstermijn van 40 jaar voor het gehele complex hanteren. Dat is afwijkend van het eigen beleid van de gemeente en de gemeenteraad moet daar een oordeel over vellen.

Normaal worden voor gebouwen, technische installaties en inventaris verschillende afschrijvingstermijnen gehanteerd. Dit is nu niet nodig: de gemeente betaalt de technische installatie maar bij vervanging moet de school dit zelf bekostigen.

De Europese aanbesteding had plaats in 2018 en dat leidde ertoe dat Adviesbureau  RO-groep het ontwerp- en bouwproces gaat leiden. Het uitgangspunt blijft dat het nieuwe
schoolgebouw voldoet aan onderwijskwaliteit en eisen voor duurzaamheid.

Kapitaallast

De hogere investering leidt ook tot een hogere kapitaallast (rente en afschrijving). Hiervoor moet vanaf 2023 jaarlijks 248.000 euro worden begroot. Dit is 46.000 euro meer dan in 2018 werd berekend. De verhoging is al opgenomen in de Kadernota 2021 die dit voorjaar verschijnt.

In overleg met de betrokken scholen werd vorig jaar al een Programma van Eisen opgesteld. Daarbij is gezocht naar een optimaal gezamenlijk gebruik van ruimten in het gebouw. Te denken valt aan de bibliotheek, aula/theater, keuken en de
speelzaal. Dit geldt ook voor andere ruimten, zoals voor personeel, conciërges, repro en sanitair.

Twee bouwlagen

Het gebouw zelf krijgt twee bouwlagen. Dit zorgt volgens B&W voor een compacter en efficiënter gebouw dan de huidige laagbouw. Onderwijskundig is dit niet optimaal, maar het biedt mogelijkheden om de investerings- en exploitatielasten te verlagen.

De aula hoeft niet heel groot te zijn. Door de mogelijkheid om aangrenzende ruimten bij de aula te betrekken bij grote bijeenkomsten ontstaat voldoende ruimte. De aanvankelijke ambitie om een energie-neutraal gebouw te realiseren is losgelaten. Nu wordt uitgegaan van het wettelijk vereist minimale niveau, dat wordt aangeduid als ‘Bijna Energie Neutraal Gebouw’ (BENG).

Energie

Tijdens het ontwerpproces wordt onderzocht of maatregelen mogelijk zijn om tot een volledig energie-neutraal gebouw te komen en wat de terugverdientijd van die maatregelen zijn. Mogelijk investeren de scholen ook zelf in een ‘Energie Neutraal Gebouw’ (ENG). Hoewel het scholen niet is toegestaan in de huisvesting te investeren, zijn er uitzonderingen als het gaat om investeringen die relatief snel zijn terug te verdienen, zoals zonnepanelen.

Er is geen rekening gehouden met toekomstige uitbreiding van de scholen. Het college stelt dat dit gezien de prognoses van de leerlingenaantallen niet nodig is.

Raming

De RO Groep heeft nadat het programma van eisen er lag een marktconsultatie gedaan om een raming van de stichtingskosten te kunnen maken. Dit leidde tot de verhoging van de verwachte bouwkosten. De kosten zijn wel in overeenstemming die van actuele nieuwbouwprojecten voor het onderwijs elders in Nederland. Naast de gestegen bouwkosten zijn de strengere eisen voor de energieprestatie van het gebouw.

Er kon nog 2 ton worden bespaard door een speciaal handvaardigheidslokaal uit de plannen te schrappen. Handvaardigheidslessen moeten hierdoor in de ‘gewone’ lokalen worden gegeven.

Openbare ruimte

Het bedrag dat nodig is voor de (openbare) ruimte rondom het nieuwe complex betreft parkeren, groen en de ontsluiting. Ook de verplaatsing van een trapveld is inbegrepen.

Als de gemeenteraad instemt met het collegevoorstel kan de trein nog voor de zomervakantie op gang komen. Dan moet de raad wel accepteren dat kan worden gestart voordat de Kadernota wordt behandeld. Dit gaat pas in juli gebeuren. Er is, onder voorbehoud, al een architect aangewezen en deze is ook bij recente overlegmomenten betrokken geweest.