Aangepaste woonvisie eindelijk langs gemeenteraad

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De aan de actuele omstandigheden aangepaste woonvisie van de gemeente Lochem is dinsdagavond eindelijk de gemeenteraad gepasseerd. Het ‘addendum’, zoals de aanpassing officieel heet, werd getroffen door 15 amendementen en moties. Daarvan werd slechts een minderheid aangenomen.

Al die wijzigingsvoorstellen vroegen ruim drie uur van debat. Het was overigens ook het allerlaatste inhoudelijke agendapunt dat de gemeenteraad in de huidige samenstelling behandelde. Op 25 april treedt de nieuwe raad aan.

Keuzes

In mei 2021 nam de raad een motie aan waarin het college werd opgedragen om op korte termijn te komen met een voorstel waarin een aantal door de raad geformuleerde keuzen zouden worden uitgewerkt. De raad gaven B&W daarbij toestemming om extra ambtelijke capaciteit in te huren.

De genoemde keuzes betroffen onder meer locaties, soorten te bouwen woningen en voor welke doelgroepen. Ook werd gevraagd naar instrumenten die de gemeente ter beschikking staan om te sturen en naar keuzes op het gebied van innovatieve, creatieve en duurzame, bouw.

Kernen

Ook vroeg de raad om de verdeling per kern. En de kernen, die vorig jaar al vergevorderd waren met een zogeheten kernvisie wonen, zouden geen vertraging mogen ondervinden. Dat laatste is zeker niet gelukt, tot frustraties van belangenverenigingen en individuele inwoners en doelgroepen als jongeren en starters. Voor velen voelde het alsof het proces dat ‘van onderop’ was gestart door de gemeenteraad werd omgekeerd om allerlei regels vooraf te stellen. Veel raadsleden noemen het ‘kaders’, maar door deze op kernniveau toe te passen kunnen er conflicten ontstaan met de plaatselijke behoefte, zo stellen criticasters.

De aanvulling op de Woonvisie 2018-2025 werd uiteindelijk met 16 tegen 5 stemmen aangenomen. Twee raadsleden waren afwezig. MmL, PvdA, en LochemGroen! stemden tegen. Kort samengevat vinden deze fracties dat niet voldaan is aan de opdracht uit de motie van vorig jaar mei. De PvdA vindt bovendien dat er in tijden van woningnood minder ruimte lijkt te zijn voor betaalbare woningen in plaats van meer. Het CDA sprak van ‘een onbegrijpelijk traject’ maar stemde toch voor. Net als VVD, GB, D66 en GroenLinks.

Instrumenten

Van de 9 ingediende wijzigingsvoorstellen werden er slechts 3 aangenomen. De PvdA kreeg steun voor het voorstel om instrumenten, waarvan het in het stuk van het college lijkt dat ze niet nader zullen worden onderzocht op bruikbaarheid, toch in het vizier te houden. Het college gaf overigens aan dat ook te willen doen.

VVD en D66 willen dat de mogelijkheden om te bouwen in het buitengebied nader worden onderzocht. Het pleidooi van deze fracties om het zogeheten FAB-beleid te vernieuwen kreeg voldoende steun. FAB staat voor Functieverandering Agrarische Bebouwing en is bedoeld om niet meer gebruikte agrarische gebouwen te slopen in ruil voor een bouwkavel. In dit verband werd dinsdag ook gesproken over mogelijkheden voor zogeheten generatiewoningen en de mogelijkheid voor buurtschappen om beperkt woningen te bouwen.

Sociale binding

Het amendement van CDA en PvdA om mensen met een sociale of economische binding voorrang te geven bij (koop)woningen werd met algemene stemmen aangenomen. Daar was wel een textuele aanpassing voor nodig. Toegevoegd werd: ‘als dit volgens wettelijke regels is toegestaan’. Op dit moment is het juridisch lastig om verkopende partijen te dwingen om bepaalde groepen voorrang te geven. De nieuwe Huisvestingswet lijkt daar verandering in aan te brengen, maar deze zit nog in de Haagse pijplijn.

Unanieme steun was er verder voor een motie waarvan de VVD de hoofdindiener was. Daarin wordt gepleit voor een ‘dynamische woonvisie’. Dit houdt in dat de woningmarktsituatie voortdurend wordt gevolgd en geactualiseerd. Dit moet voorkomen dat de woonvisie al tijdens de looptijd is achterhaald en moet worden bijgesteld, zoals nu het geval is.

Zelfbewoning

De zelfbewoningsplicht kwam al vaker ter sprake in de gemeenteraad. LochemGroen! diende een motie in die werd gesteund door MmL, PvdA, D66 en CDA. Het komt erop neer dat woningen met een prijs tot de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), momenteel 355.000 euro, alleen worden verkocht aan mensen die er minimaal de eerste 5 jaar zelf gaan wonen.

Dit moet voorkomen dat beleggers relatief ‘goedkope’ woningen kopen om deze voor veel geld te verhuren. Door de hoge prijzen speelt dit op dit moment nauwelijks in de gemeente Lochem, maar dat kan veranderen, zo is de opvatting. De VVD stemde als enige tegen de motie. GB stemde ermee in nadat de tekst zodanig was aangepast dat het college wat meer tijd krijgt om dit uit te werken.

Communicatie

Een motie van het CDA om goed naar de inwoners te communiceren over hoe de procedure van de kernvisies wonen er nu uit gaat zien werd met 14 tegen 7 stemmen aanvaard. Wethouder Robert Bosch deed een toezegging, al zag hij problemen bij het aangeven van de in de motie gevraagd tijdslijn waaruit onder meer zou moeten blijken hoe lang het nog duurt voordat er daadwerkelijk wordt gebouwd. Dat is erg afhankelijk van mogelijke bezwaren.

Als laatste kreeg een motie over alternatieve woonvormen unanieme steun. Logisch, want deze was raadsbreed ingediend. Het college krijgt de opdracht om voor oktober van dit jaar een locatie aan te wijzen waar alternatieve woonvormen, zoals kleine betaalbare woningen, collectieve woonvormen, klein en zelfvoorzienend wonen, circulair bouwen en tiny
houses.

Pilot

Dat moet de status van een pilot krijgen zodat er ervaring mee kan worden opgedaan. Daarbij kwamen al een aantal suggesties voor locaties voorbij, zoals de voormalige basisschool in Exel en de Scheggertdijk in Almen. Alternatieve woonvormen komen al jaren met enige regelmaat ter sprake in de raad. Van enige actie in die richting is het echter nog niet gekomen.

Met het besluit dat dinsdag werd genomen kan het proces dat moet leiden tot kernvisies weer worden vlot getrokken.

Het hele debat plus alle amendementen en moties, zijn HIER terug te kijken en te lezen…