Zonnepark Bekenschot: aanpassing of de stekker eruit? [update]

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)
BARCHEM/LOCHEM – Het plan voor zonnepark Bekenschot bij Barchem blinkt niet uit door een soepele procedure. Uit een nieuwe memo aan de gemeenteraad kan het college van B&W nog weinig nieuws melden. Het kan twee kanten op: Voorstel intrekken en opnieuw beginnen of de initiatiefnemer TP Solar trekt zelf de stekker uit het plan. In politiek opzicht is het inmiddels nogal een pijnpunt geworden.

 

[update: ma. 7/9]: PvdA en CDA dienen maandagavond een motie van treurnis in tegen wethouder Henk van Zeijts. De fracties vinden dat de wethouder in dossier Afvalinzameling de raad niet tijdig heeft geïnformeerd en in het dossier Zonnepark Bekenschot de raad niet volledig en/of onjuist geïnformeerd heeft. Het is niet bekend of het ‘dissidente’ CDA-raadslid Pieter Bas ter Maat zich ook achter de motie schaart. Hij was niet bij het overleg betrokken.

Net voor het zomerreces zou de gemeenteraad een besluit nemen over een verklaring van geen bedenkingen. De uiteindelijk vergunning moet worden verleend door de provincie. Tijdens de raadsvergadering van begin juli kwam aan het licht dat de provincie al bij voorbaat heeft laten weten dat het plan geen kans van slagen heeft omdat de ecologische verbinding tussen het Zwarte Veen en Beekvliet onvoldoende is.

Onvoldoende geïnformeerd

Met name de oppositie viel over het feit dat wethouder Henk van Zeijts de opstelling van de provincie niet eerder heeft gedeeld. De raad niet of onvoldoende informeren is al snel een politieke doodzonde. Om dat te onderstrepen dreigden PvdA en CDA met een motie van wantrouwen. Of deze fracties dat wapen nog wensen te trekken, na de uitleg die er nu ligt, moet worden afgewacht.

In de memo aan de raad wordt de rol van de provincie uitgelegd. Het advies vanuit Arnhem om de ecologische verbindingen beter vorm te geven kwam tijdens het vooroverleg. Formeel speelt de provincie in dat stadium geen rol maar het college vroeg alvast om een reactie. Die kwam er en deze is tijdens het vooroverleg met de initiatiefnemers naar voren gebracht.

De reactie van de provincie is als volgt omschreven:
“De provincie deelt de conclusie van de gemeente dat kernkwaliteiten nog niet voldoende zijn uitgewerkt zijn. Volgens de provincie is het nodig dat de kernkwaliteiten die hier een rol spelen goed omschreven worden, dat ze onderzocht worden en dat aangegeven wordt wat de effecten van de ontwikkeling op die kernkwaliteiten zijn. Uiteindelijk moet er een duidelijk verhaal liggen waarin beschreven wordt hoe de kernkwaliteiten versterkt worden.”

Aanpassing

Dit was voor TP Solar aanleiding om de inrichtingstekening aan te passen. Er verscheen in april inderdaad een tekening met een verplaatste en grotere verbindingszone. Deze maakt sindsdien deel uit van de aanvraag. Daarna werd een ontwerpbesluit omgevingsvergunning vastgesteld en de raad kreeg het voorstel om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.

Op 18 juni kreeg de gemeente het definitieve provinciale advies. Hierin is te lezen dat de verbindingszone ‘niet robuust genoeg is’. TP Solar gaf hierop aan dat het de zomer wilde gebruiken om een aangepast plan te maken dat mogelijk wel tegemoet komt aan de voorwaarden van de provincie. Uit overleg tussen de initiatiefnemer, de grondeigenaar en provincie is gebleken dat verbeteringen mogelijk zijn, zo meldt het college nu aan de raad.

Nog niet klaar

‘TP Solar denkt aan het verleggen van de verbindingszone naar de zuidzijde, deze robuuster te maken en extra stapstenen aan de westzijde toe te voegen. Daardoor zou een ecologische verbindingszone ontstaan die beter aansluit op landschapselementen in de omgeving’, zo staat letterlijk in de memo. Duidelijk is ook dat TP Solar meer tijd nodig heeft. De aangekondigde aanpassing ligt er nog niet.

De toevoeging van het college dat de initiatiefnemer het plan ook nog kan intrekken is mogelijk een geval van ‘de wens is de vader van de gedachte’. Intrekking zou in politiek opzicht ongetwijfeld tot opluchting leiden. Het is echter ook denkbaar dat B&W signalen in die richting kregen. Want er komt ongetwijfeld een moment dat de verhouding tussen zonnepanelen en ecologie leiden tot een onrendabel project.