Woonvisie Almen als voorbode van woningbouwdiscussie

0
(foto: LochemsNieuws)

ALMEN/LOCHEM – De behandeling van de Woonvisie Almen zorgde dinsdagavond voor veel discussie in de gemeenteraad. Niet alleen over de visie voor Almen maar ook voor die van de andere kernen in de gemeente, die er later dit jaar aan zitten te komen. De Almense visie werd aangenomen maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Een amendement en vier moties probeerden de keuzes voor Almen nog te beïnvloeden. Slechts één van die moties werd aangenomen en die ging niet eens specifiek over Almen maar over de hele gemeente. Het college wordt hierdoor opgedragen om op korte termijn te komen met een voorstel aan de hand waarvan de raad keuzes kan maken over de gewenste groei van het aantal inwoners van de gemeente, welke locaties worden aangewezen om te bouwen en welk soort woningen en voor welke doelgroepen het zou moeten gaan.

Keuzes

Ook de verdeling per kern moet nog aan de orde komen. Net als keuzes over innovatief, creatief en/of duurzaam bouwen en wat de gemeente kan doen om daarop te sturen. Kernen die al vergevorderd zijn met een eigen woonvisie mogen hierdoor geen vertraging ondervinden, zo wil de motie. Wat de raad betreft huurt het college desnoods externe krachten in om de vaart erin te houden.

Wethouder Robert Bosch waarschuwde juist voor mogelijke vertraging. Volgens hem zijn de woonvisies van alle kernen in concept klaar. Daar is vaak lang aan gewerkt door ambtenaren, adviseurs en de dorpsraden. Bosch vroeg dan ook met klem om de motie in te trekken. Dat gebeurde echter niet. Naast de indieners VVD, PvdA, GroenLinks, Meedenken met Lochem, D66 en CDA stemde uit uiteindelijk ook Lochem Groen! voor de motie. Alleen de GB stemde tegen.

Vertrouwen

Fractievoorzitter Marja Eggink zei namens GB dat de gemeentelijke woonvisie uit 2018 voldoende basis vormt voor keuzes die moeten worden gemaakt. Volgens haar moet de raad vertrouwen hebben in de dorpsraden en het ambtelijk apparaat. Anderen wezen erop dat in Almen en Gorssel is bewezen dat betrokkenheid van de dorpsraden niet kan voorkomen dat er verdeeldheid ontstaat.

Bovendien is er sinds de opstellen van de gemeentelijke visie in 2018 veel veranderd. Destijds was er nauwelijks (beleids)ruimte om te bouwen. Inmiddels weet Lochem dat het e komende 10 jaar tot 1350 woningen mag realiseren. Dinsdagavond bleek dat niet alle partijen ervan overtuigd zijn dat dit aantal ook moet worden gerealiseerd. Aan de andere kant vielen ook woorden als woningnood en snelheid.

Almen Zuid

In Almen is verdeeldheid ontstaan over nieuwbouw in wat de ‘Berkelvallei’ wordt genoemd, oftewel het bouwplan Almen Zuid 2b. Het beoogde gebied ligt grofweg tussen de Hoofdige Boer en de Berkel. Tijdens de inspraak bleek al dat veel Almenaren hier mordicus tegen zijn. De dorpsraad en mensen die graag in het dorp willen (blijven) wonen vinden dat de nieuwe woningen er zo snel mogelijk moeten komen.

Scheggertdijk

De Scheggertdijk, aan de andere kant van het Twenthekanaal, kan rekenen op warme belangstelling van met name tegenstanders van Zuid 2b. Dat deels nogal verrommelde bedrijventerrein kan mogelijkheden bieden voor woningbouw. Probleem hierbij is dat de gemeente daar afhankelijk is van anderen en dat de procedure lang kan duren. Voor Almen Zuid moet mogelijk ook nog veel water door de Berkel vloeien omdat er vrijwel zeker bezwaren komen tijdens de planologische procedure. De Woonvisie Almen is wat dat betreft slechts een begin.

Die visie werd uiteindelijk met slechts één tegenstem – van Lochem Groen! – vastgesteld. Wel was te beluisteren dat dit niet betekent dat alle voorstemmers ook per definitie voor nieuwbouw in Almen Zuid zijn.