Rotonde N346-Almenseweg komt uiterlijk in 2022 [update]

0
Op de kruising van N346 en Almenseweg gaat het regelmatig mis (archieffoto: LokaalGelderland.nl)

LOCHEM/ALMEN – De geplande rotonde in de N346 (Zutphenseweg-Almenseweg) komt er uiterlijk in 2022 maar als alles voorspoedig verloopt mogelijk al in 2021. Dit staat in een memo van het Lochemse college van B&W aan de gemeenteraad over infrastructurele plannen van provincie. Ook de rondweg Lochem en andere zaken komen hierin aan de orde.

[update, 30/12]: Inmiddels is de hieronder genoemde landelijke subsidie verleend. Een voorwaarde hierbij is dat de aanleg van de rotonde in de N346 in 2021 wordt gerealiseerd. De provincie Gelderland is bezig met de uitwerking.

De kruising van de Zutphenseweg en Almenseweg geldt als gevaarlijk. Dat is niet alleen gevoelsmatig want in de afgelopen jaren gebeurden er meerdere ongelukken. Dit was ook het geval na een eerdere reconstructie waarbij onder meer een middengeleider werd aangebracht. De roep om een rotonde zwelde aan en de provincie Gelderland heeft hieraan inmiddels toegegeven. Er werd druk uitgeoefend door de gemeenten Lochem, Zutphen en Bronckhorst.

Subsidie

De provincie verwacht een financiële bijdrage van de drie gemeenten. Het project is daarnaast aangedragen voor een landelijke subsidie. Hierover wordt begin 2021 uitsluitsel verwacht. De gemeenten hebben al geld gereserveerd op de begroting. Het college denkt de gemeenteraad begin van het jaar meer te kunnen vertellen over de exacte kostenverdeling en de planning.

Rondweg Lochem

In de memo aan de raad is verder te lezen dat de voorbereidingen voor het laatste deel van de rondweg Lochem op schema liggen. De aanbestedingsfase kan bijna beginnen. Bijna alle gronden zijn aangekocht en met een aantal eigenaren wordt nog onderhandeld. Het streven is om er onderling uit te komen. Maar voor de zekerheid is ook een onteigeningsprocedure gestart voor het geval dat de onderhandelingen vastlopen.

Als een aannemer is gevonden is het de bedoeling om in 2022 met de aanleg te beginnen. In 2024 kan de weg, die via een nieuwe brug over het Twentekanaal voert, in gebruik worden genomen.

Nettelhorsterweg

De rondweg sluit bij de Goorseweg aan op Nettelhorsterweg (N825). Die laatste wordt tussen 2021 en 2023 via groot onderhoud aangepast aan de actuele verkeerstechnische eisen. Het gedeelte tussen Goorseweg en Broekstraat is als eerste aan de beurt. Tegen het inpassingsplan is beroep aangetekend. Half januari volgt een zitting bij de Raad van State. Ook tegen een kapvergunning is bezwaar gemaakt. Hierover volgt in januari een apart bericht.

N348 Zutphen-Gorssel

De N348 tussen Zutphen en Gorssel is al jaren onderwerp van gesprek. Van een trajectaanpak is het nog niet gekomen. Wel is onlangs de kruising Quatre Brass aangepakt en binnenkort volgt het kruispunt Jodendijk-Scheuterdijk. De gemeente Lochem ondersteunde een verzoek van aanwonenden om de maximumsnelheid te verlagen naar 60 kilometer per uur, zolang er geen structurele oplossing is.

Rengersweg

Voor de Rengersweg (N332) tussen Lochem en Laren wordt onderzocht of landbouwverkeer moet worden toegestaan. Wakker Laorne, Cumela en diverse loonbedrijven uit de omgeving hebben een verzoek ingediend om de weg te mogen berijden tussen Exelse Tol en rotonde bij de Markeloseweg bij Laren.

Gezien de categorisering is de eerste reactie dat landbouwverkeer niet past op deze belangrijke verbinding tussen de Achterhoek en de A1. Onderzoek moet uitwijzen wat de beste oplossing is.

N339 kom Epse

Ten slotte gaat de memo van het college in op de N339 in de bebouwde kom van Epse. In het dorp leeft de wens om van de Lochemseweg een 30 kilometerzone te maken. Hiervoor moet de weg door de provincie worden overgedragen aan de gemeente. Gesprekken over die overdracht lopen nog. Onder meer de kosten van vervanging van de openbare verlichting en onderhoudskosten op korte termijn zijn gespreksonderwerpen. De gemeente gaar ervan uit dat de realisatie van de 30 kilometerzone kan plaatsvinden in 2022.

De gemeenteraad bespreekt de memo op 11 januari.