Politiek reageert op financiële toekomst van Lochem

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – Naar aanleiding van de ferme waarschuwingen voor de toekomst die het Lochemse college gaf bij de presentatie van de Kadernota vroegen we de fracties in de gemeenteraad om een eerste reactie op deze voorloper op de begroting voor de komende jaren te geven. Onder deze inleiding zijn de reactie onverkort te lezen.

Maandagavond (18/5) gaf het college uitleg aan de raad over wat al is bereikt nu de coalitie halverwege de rit is. Daar werden ook de bedreigingen nog eens herhaalt en de inspanningen die worden gedaan om met name het Rijk te bewerken om te voorkomen dat de schade groot wordt. Aansluitend konden raadsleden uitsluitend technische vragen stellen. Tot een politieke discussie kwam het nog niet.

Lees HIER een eerder artikel, waarin wethouder Bert Groot Wesseldijk uitleg geeft bij de Kadernota.

De politieke reacties:

Voor de leesbaarheid en de navigatie door de vrij lange teksten hieronder hebben we een aantal links toegevoegd die rechtstreeks naar de tekst van de betrokken partijen leiden. Ze staan op alfabetische volgorde:

– CDA
D66
Gemeentebelangen (GB)
GroenLinks (GL)
Meedenken met Lochem (MmL)
PvdA
VVD

CDA

Wanneer je de kadernota vluchtig doorbladert valt op dat de gemeente Lochem de komende jaren moet bezuinigen. Je hebt dan niet direct een beeld waarop. Als je vervolgens de interviews met de wethouder leest, blijkt de situatie veel ernstiger dan deze kadernota doet vermoeden.

Dat verbaast ons niet, dit zagen we vorig jaar al aankomen. “We moeten er rekening mee houden dat voorzieningen mogelijk gaan sluiten”, aldus de wethouder. Het CDA heeft vorig jaar al geopperd of het niet goed zou zijn om richting Den Haag kenbaar te maken dat het de gemeenten niet lukt om met zorggeld uit te komen. Dat vond het college toen niet
nodig.

Nu staat het water ons aan de lippen. De bijdrage van het Rijk aan de plattelandsgemeenten (gemeentefonds) gaat omlaag, terwijl de maatschappelijke opgaven waarvoor deze gemeenten staan alleen maar groter worden. Dat vraagt om actie richting VNG en Den Haag. Goed dat dit opgepakt wordt. Maar dat biedt geen garantie dat dit positief uitpakt.

In de kadernota worden wat onderwerpen benoemd, waar volgens het college op bezuinigd kan worden. Dan hebben we het nog niet over eventuele onverwachte tegenvallers. Start de verkoop van de bouwkavels op de diverse terreinen volgens planning? De Kadernota gaat uit van 1100 mensen die gebruik maken van Ondersteuning Thuis. Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel werd gezegd dat het er ook 1300 kunnen zijn, maar dat er gerekend wordt met 1100.

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VNOG gaat omhoog, kosten voor afval stijgen. Waar moeten we dan op bezuinigen of waar kan bespaard worden op kosten?
Dan komt daarbij de Coronacrisis. Dit is de kadernota nog niet meegenomen. Wat de gevolgen hiervan zijn is nog weinig te zeggen, alleen weten we zeker dat dit nadelig is voor de begroting.

Gelukkig heeft Provincie Gelderland al € 95.000 beschikbaar gesteld voor noodhulp. Denk hierbij aan dorpshuizen of verenigingen. Dat geeft iets ruimte. Daartegenover verwacht de gemeente een toename van het aantal mensen dat in de bijstand komt. Er zullen minder inkomsten zijn uit de toeristenbelasting. In welke mate en wanneer gaan de vele
bedrijven die in Lochem gevestigd de gevolgen voelen van de Coronacrisis?

In de Kadernota wordt voorgesteld de leges voor evenementen te verhogen, maar als er geen evenementen georganiseerd mogen worden, levert dat niets op. De afgelopen weken hebben ons ook geleerd hoe veerkrachtig we met z’n allen zijn. Inwoners die zich melden om te helpen of die de kwetsbare buur in de gaten houden. Dat is samen leven.

Het besef dat niet alles maakbaar is en dat een beetje minder ook niet erg hoeft te zijn. Maar wat is wel belangrijk voor een krachtige samenleving? Dat blijft nog een beetje koffiedik kijken.

We gaan komende week eerst luisteren naar de toelichting van het college en dan gaan we ons er verder in verdiepen. Wat wil de inwoner en wat kan de inwoner bijdragen? Voor het CDA staat voorop dat de zorg gegarandeerd moet zijn. Verder vinden we de leefbaarheid in de kernen heel belangrijk. Dat hoeft niet alleen van de gemeente te komen.

We mogen daarbij best een beroep op de inwoners doen. Als het mogelijk is dan zou het voor de verenigingen wel fijn als ze gewoon de contributie kunnen innen of het donateursgeld ontvangen, zodat ze in ieder geval de vaste kosten kunnen betalen.

De financiële situatie dwingt ons keuze te maken. Voor het CDA is het belangrijk dat de inwoner centraal staat. We horen graag van de inwoners wat zij belangrijk vinden en hoe ze denken dat een aangekondigde bezuiniging anders kan. Denken in oplossingen, daar zijn we van.

Namens CDA Lochem, Coby Wiltink-Roeterdink (fractievoorzitter)

D66

Deze kadernota is nog gemaakt vóór de Corona crisis. Alle plannen in deze kadernota staan daardoor nu op losse schroeven. In grote lijnen is te zien dat Lochem deugdelijk beleid voert. Het blijft een punt van zorg dat het rijk verschillende taken in het sociale domein gedecentraliseerd heeft en tegelijkertijd hiervoor minder geld beschikbaar stelt. Dat is en blijft onfatsoenlijk.

Daarnaast zullen wij als plattelandsgemeente minder geld uit het gemeentefonds ontvangen. Dit maakt het allemaal nóg moeilijker. D66 zal het college ondersteunen om te proberen dit tij te keren. In een begeleidend persbericht meldde de wethouder dat van een aantal voorzieningen het maar de vraag is of ze kunnen voortbestaan; zoals de zwembaden, ondersteuning thuis, de schouwburg, de bibliotheek en ouderen- en jongerenwerk.

Het worden spannende tijden. Niet in de laatste plaats omdat alle voorzieningen een plek
moeten vinden in de nieuwe omgevingswet. Ook de onontkoombare energietransitie vindt
plaats en het milieu en natuur staan onder druk. Alles vraagt tegelijk om aandacht, terwijl
een coronavirus rondwaart en wij niet weten wanneer het weer de kop op steekt.

Het zal ons toch niet gebeuren dat deze belangrijke verworvenheden, die voor sociale
cohesie zorgen, komen te vervallen! Voor D66 is dat onbespreekbaar. Wat voor samenleving willen we zijn? Wat vinden we belangrijk? Dat zijn de vragen die we onszelf moeten stellen. Willen we misschien toch maar bezuinigen op bijvoorbeeld groenonderhoud, minder door de overheid aangeharkte parken, als dat betekent dat we
bovenstaande voorzieningen overeind kunnen houden? Of zijn er andere bezuinigingen
denkbaar? Heeft u ideeën, laat het ons weten!

D66 vindt het belangrijk dat sociale verworvenheden overeind blijven. D66 zal er voor u zijn. Het is nu: handen uit de mouwen en luisteren naar inwoners. Wat vindt u nu belangrijker? Laat het ons weten!

Namens de fractie van D66 Lochem,
Marleen van der Meulen (m.vandermeulen@raad.lochem.nl, 06 22 55 83 29)

Gemeentebelangen (GB)

Altijd dichtbij

Door dichtbij te zijn kun je snel inspelen op een veranderende samenleving. Dat
is iets wat GB hoog in het vaandel heeft staan. Met onze kernwaarden ondernemerschap, leefbaarheid, duurzame samenleving en zorg en zekerheid bekijken wij deze kadernota 2021.

U kent GB als het gaat om solide en weerbaar financieel beleid. GB is bereid middelen uit de Algemene Reserve halen, wanneer die goed worden ingezet voor onze inwoners, de bedrijven of de organisaties. Waarbij je ook naar de langere termijn moet kijken om tegenvallers op te kunnen vangen. Met deze bril op zullen we deze kadernota gaan beoordelen.

Voor GB was dat ook de reden om €500.000,- al vast te reserveren voor inzet voor de gevolgen van de corona crisis. De onzekerheid en de financiële gevolgen die de coronacrisis met zich meebrengt zullen groot zijn, verwacht GB.

Wat GB betreft kan het niet zo zijn dat het rijksbeleid en de herverdeling van het
gemeentefonds afgewenteld gaat worden – en dus nadelig uitpakt voor de plattelandsgemeenten. Want op dit moment bepalen de negatieve effecten van landelijk beleid de lokale gemeentebegroting.

Lokale inkomsten moeten worden ingezet om die tekorten te dekken. Met grote gevolgen voor onze begroting. Deze landelijke teneur moet echt stoppen. Op deze wijze kan een lokale plattelandsgemeente nooit investeren in de lokale omgeving.

De komende weken gaat GB bekijken waar eventueel nadere accenten gelegd
kunnen worden, zodat onze kernwaarden, ondernemerschap, leefbaarheid,
duurzame samenleving en zorg en zekerheid gewaarborgd blijven.

GroenLinks (GL)

Het college heeft hard gewerkt om een kadernota te kunnen presenteren met een sluitende meerjarenbegroting. Deze kadernota is opgesteld vóór de coronasituatie en dat maakt dus ook onzeker of alles zo gerealiseerd kan worden, zoals nu is opgeschreven.

Ook zonder corona moest er al bezuinigd worden en bezuinigingen zijn nooit leuk. Er zijn verschillende pijnlijke bezuinigingen zoals op de sportsubsidies voor de jeugd. Gelukkig is het budget voor het sociaal domein vrijwel ongeschonden. Hier zijn vooral budgetten geschrapt die niet gebruikt werden, dan wel staan er investeringen tegenover besparingen.

GroenLinks is blij dat dit jaar het gemeentelijk biodiversiteitsplan wordt gerealiseerd. Waardoor de natuur wordt versterkt, in het belang van een mooie, gezonde leefomgeving voor alles wat leeft: plant, dier en mens!

Wij hebben grote zorgen over wat corona betekent voor onze inwoners in de eerste plaats, maar ook voor onze voorzieningen en bedrijven. We geven SWL en ‘t Baken een groot compliment voor hun snelle omschakeling om onze inwoners te helpen . Zo is ‘t Baken de komende tijd hard nodig om alle inwoners die het niet op eigen kracht redden, ondersteuning te bieden.

Van onze inwoners willen we graag het volgende weten. We zullen door alle uitgaven voor Corona waarschijnlijk nog verder moeten bezuinigen. Waarop denk u dat we nog kunnen bezuinigen en waarop beslist niet?

Meedenken met Lochem (MmL)

Kaders zonder zekerheden

De Kadernota 2021 is afgelopen week gepubliceerd. Deze is tot stand gekomen in een bijzondere periode: Corona beheerst in het hier en nu mondiaal het dagelijkse leven maar werpt ook haar schaduw over de naaste toekomst. Dat geldt ook voor de gemeente Lochem. Naast het feit dat het aardse leven tijdelijk is en u in die periode belasting betaalt is niets meer zeker anders dan de gerechtsvaardigde aanname dat in de naaste toekomst
veel al dan niet tijdelijk ingrijpend zal veranderen.

Om in een dergelijke situatie toch een Kadernota te schrijven verdient lof: het college paart going concern aan onbekende ontwikkelingen. Zo weet niemand wat de crisis voor lange termijn effecten heeft op de hoogte van het Gemeentefonds, de belangrijkste jaarlijkse inkomstenbron van de gemeente gevuld door de rijksoverheid.

Als het rijk om elke reden dan ook structureel minder geld heeft dan zal dat afstralen op de gemeenten. Toenemende werkloosheid als gevolg van het imploderen van de wereldwijde economie is zo’n mogelijke oorzaak. Ook het van Corona losstaande gegeven dat  plattelandsgemeenten mogelijk minder financiële ondersteuning gaan krijgen dan
stadsgemeenten is een serieus zorgpunt voor onze gemeente.

De zorg zal tijdens maar ook na afloop van deze crisis vermoedelijk zwaarder belast worden, ook als gevolg van de doorgaande vergrijzing. Verbonden partijen zoals Plus-OV slurpen een behoorlijk deel van het budget op terwijl sturing op de resultaten lastig is: een herijking van de manier waarop we hier mee om willen gaan is ook wat ons betreft geheel op haar plaats.

Schouwburg, bieb en sportcomplexen staan onder druk en vragen om meer subsidies. Inkomsten uit toerisme zullen tenminste tijdelijk minder worden en de jaarlijkse WOZ-belasting is de grootste variabele waarmee het college de tekorten gedeeltelijk kan compenseren.

Onzerzijds bestaan er ook een aantal vragen. Helpt een dure snelfietsroute nou wel of niet om weer snel aan het werk te kunnen als dat zich voor een belangrijk deel naar thuis verplaatst? Gaat een datalab op de korte termijn meer efficiency brengen? Doen we er nou echt verstandig aan om het loket in Gorssel te sluiten?

Waarom heeft het laanbomenbeleid dat door het college met veel enthousiasme is gebracht tonnen minder opgebracht dan geraamd? Wat gaat de energietransitie naast veel oppositie vanuit de bevolking en onherstelbare schade aan het landschap nou echt opleveren?

Wat zijn de financiële implicaties van de Omgevingswet waarvan de invoering mede als
gevolg van Corona landelijk is uitgesteld en die tot een verlaging van de inkomsten uit leges zal leiden?

Veel vragen kortom terwijl het college tegelijkertijd aangeeft dat het de komende jaren miljoenen in wenst te teren op het eigen vermogen. Wij denken dat het verstandig is om tering en nering meer met elkaar in evenwicht te brengen ook al omdat de komende jaren vermoedelijk nieuwe tegenvallers nog vaak zullen oppoppen.

Het motto van het college verdient naar onze mening derhalve een kleine aanpassing: Dichtbij Zuinig Doen.

Lex de Goede namens MmL

PvdA

De Kadernota is een document waarin (strategische) keuzes naar de toekomst gemaakt worden. Deze keuzes leiden naar een begroting 2021 aan het einde van het jaar. Extra belangrijk in tijden van crisis, omdat een Kadernota een beeld en een visie naar de toekomst geeft. In wat voor een gemeente willen wij wonen? Wat voor samenleving willen wij zijn? Hoe gaan we om met elkaar, de leefomgeving en de natuur? Wat vinden we belangrijk om in te investeren, wat willen we behouden en waar willen we mee stoppen? Dat vraagt visie en leiderschap.

Voor de PvdA begint die visie altijd met bestaanszekerheid. Juist in deze crisis. Zodat alle inwoners in de gemeente Lochem zeker kunnen zijn van een goede toekomst. Als wij de Kadernota lezen vragen we ons af of de sociale vangnetten op orde zijn? Is er voor gezorgd dat kinderen niet in armoede opgroeien? Wordt de juiste (preventieve) zorg geleverd? Worden mensen geholpen weer werk te vinden? Als je de kadernota leest, dan zie je dat juist deze zaken in gevaar komen, waarmee de bestaanszekerheid verder afgezwakt wordt in plaats van versterkt en dat baart ons zorgen.

Daarnaast wordt er ook bezuinigd op sociale voorzieningen zoals bijvoorbeeld de sportverenigingen en culturele evenementen, jeugd en ouderenwerk, buurthuizen, tot aan geweldige initiatieven als kledingbank, repaircafes, zorgtuin en nog meer. Potentieel komen in de toekomst ook voorzieningen als de schouwburg en de zwembaden in gevaar en dus is het nog belangrijker om nu de juiste keuzes te maken en ook van u te horen wat u belangrijk vindt!

Het zou mooi zijn als de investeringen die we doen in de economie, ook tastbare zaken gaat opleveren voor u als inwoner, bijvoorbeeld door te investeren in betaalbare woningen, investeren in het verduurzamen van woningen en een mindset vanuit de gemeente die helpt om de lokale initiatieven die de afgelopen periode zijn ontstaan verder te helpen. Zo zorgen we voor werkgelegenheid en kunt u zeker zijn van een goede toekomst.

Deelt u uw visie met ons? Mail naar: fractiepvdalochem@gmail.com

VVD

Hoop en vertrouwen!

De VVD fractie in de gemeente Lochem heeft met verbazing kennisgenomen van de berichtgeving over het financiële meerjarenperspectief. Op vrijdag ‘staat het water ons aan de lippen’ en moeten we voorzieningen sluiten. Op zaterdag wordt die boodschap gelukkig genuanceerd, zijn we strijdbaar maar wel afhankelijk van Den Haag. Onze boodschap is als volgt!

De gemeente Lochem is een ambitieuze en draagkrachtige gemeente. Met ongeveer
34.000 inwoners en een begroting van ruim 80 miljoen euro geen grote gemeente,
maar wel een hele fijne en mooie gemeente. De VVD-fractie realiseert zich dat de
inwoners en de omgeving de gemeente maken tot wat deze is. Aantrekkelijk voor
ondernemers, inwoners en toeristen. Jaarlijkse groeit het aantal inwoners en komen er bedrijven bij. Er is voldoende ruimte om te blijven bouwen aan de toekomst.

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn pittig. Die gaan voor alle inwoners consequenties hebben. Dat is pijnlijk en hard maar na drie maanden economische stilstand onvermijdelijk. De koopkracht staat onder druk, wellicht verlies je je baan of zelfs je bedrijf. De gemeente is en blijft er voor je. Als steun, als sparringpartner of als vangnet.

De kosten voor de gemeente lopen op. Dat deden ze al door de groei van de zorgkosten. De gevolgen van de coronacrisis komen daar boven op. Die tijdelijke kosten, vermoedelijk forse kosten, vangen we op vanuit de Algemene Reserve. Daar is deze voor immers. Gelukkig heeft Lochem een stevige reservepositie en met de extra inkomsten van de precarioheffing op kabels kunnen we voorlopig tegen een stootje.

Om de reservepositie op termijn (we praten over jaren) weer op peil te krijgen nemen
we de volgende stappen:

1. We ondersteunen inwoners en ondernemers zo goed als we kunnen om zo veel mogelijk schade te voorkomen. Onze motie ‘Ruimte voor de Horeca’ is daar een voorbeeld van.
2. We halen investeringen naar voren om goed draaiende delen van onze
economie te kunnen blijven bedienen en om preventieve zorg vorm te geven
3. We blijven in gesprek met provincie en rijk over hulp en compensatie.

We doen ook een paar dingen bewust niet. We besparen niet op onze zorgvuldig
opgebouwde voorzieningen. Juist die voorzieningen maken onze samenleving.
Daarnaast levert het financieel weinig op. Het sluiten van een zwembad scheelt €
60.000 subsidie. Daarmee kunnen we de uitkering van drie mensen in de bijstand
betalen. Hetzelfde geldt voor bibliotheek en schouwburg. Besparen op subsidie leidt
tot extra kosten voor uitkeringen en fors verlies van inkomsten voor onze middenstand.

De VVD fractie maakt onderdeel uit van de coalitie met Gemeentebelangen en
GroenLinks echter de communicatie in de pers van vrijdag 14 mei vinden wij
ongelukkig. Die berichtgeving straalt onzekerheid uit en mensen raken er wellicht
hun vertrouwen door kwijt. Dat kan nooit de boodschap van de gemeente zijn.

Uiteraard doen we een beroep op het Rijk voor hulp en zullen we de stijgende kosten
voor zorg moeten leren beheersen. Door de crisis verkeren we als samenleving en
als gemeente in een financieel moeilijke situatie. Juist daarom investeren we in een
krachtige samenleving en een sterke economie.

We investeren in recreatie en toerisme en in de economie. Want we weten dat er ook een andere tijd komt ná de crisis. Door te blijven investeren plukken we daar op termijn de vruchten van. Het zal niet gemakkelijk worden, maar wij kijken met vertrouwen naar de toekomst.

De VVD staat voor ‘doen’ en aanpakken, ook in lastige tijden als deze. Omdat we
vertrouwen op de kracht van onze inwoners en van onze samenleving. Daar
herkennen we ons in en daar zullen we ons hard voor blijven maken. Doet u mee?

Reageren kan via: info@vvdlochem.nl

Erik Haverkort, Karin ter Maat, Ria Leliveld en Jan de Vries.