Pilot Lochem en Brummen voor hulp aan inburgeraars

0
Foto ter illustratie (bron: Pashminu Mansukhani via Pixabay)

LOCHEM – Extra ondersteuning voor inwoners met een status (verblijfsvergunning) die bezig zijn met een inburgeringstraject. Dat is wat de gemeenten Lochem en Brummen gaan doen. Via een pilot waarvoor beide gemeenten geld krijgen van het Rijk willen beide gemeenten de nieuwkomers hulp bieden bij het leren de Nederlandse taal en hen begeleiden naar passend werk.

Wet Inburgering

Op 1 januari 2021 treedt in principe de nieuwe Wet Inburgering in werking. Reden hiervoor is dat het huidige stelsel niet tot het gewenste resultaat leidt. Met de nieuwe wet komt een aantal belangrijke taken in de begeleiding van een inburgeraar bij de gemeenten te liggen.

Leergeld

Om vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet al ervaring op te doen, stelt de overheid geld beschikbaar aan geïnteresseerde gemeenten om met onderdelen van de nieuwe wet al te oefenen. Lochem en Brummen hebben zich samen ingeschreven om dit najaar een pilot te starten. Het plan van aanpak ‘duale trajecten’ werd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid positief ontvangen en gehonoreerd. Het rijk stelt aan beide
gemeenten samen 275.000 euro beschikbaar.

Taal en werk

De pilot betekent concreet dat de inspanningen gericht zijn op zowel het inburgeringstraject als de bemiddeling naar werk. Naast het inburgeringstraject, dat ongeveer vijf dagdelen in beslag neemt, wordt een zo passend mogelijke werkplek gezocht. Dit kan een stage zijn, een participatieplaats, een werkervaringsplaats of betaald werk.

Taaldocent

Op de werkplek worden inburgeraars actief begeleid door een taaldocent (‘taal op de
werkvloer’). Bedrijven die zich openstellen voor statushouders wordt extra voorlichting en begeleiding aangeboden.

Bestaande trajecten

Lochem en Brummen sluiten zoveel mogelijk aan bij al bestaande werkwijzen. Voor Lochem worden hiervoor de bestaande contacten met Taalhuis Lochem/Zutphen, Vluchtelingenwerk, Welzijnswerk en ’t Baken ingezet.

Pilot tot eind 2020

De gemeenteraden zijn door de colleges op de hoogte gebracht van de toekenning van rijksbijdrage voor deze pilot, die tot december 2020 loopt.