Overleg over besluitvormingsproces gemeente tijdens de crisis

0
Zo dicht bij elkaar zien we de gemeenteraad van Lochem even niet. Deze foto is van vlak na de verkiezingen. Omdat drie raadsleden wethouder zijn geworden is de samenstelling nu iets anders. (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Maandag vindt in de gemeente Lochem overleg plaats over hoe het moet met het besluitvormingsproces tijdens de corona-crisis. Het presidium van de gemeenteraad bekijkt dan onder meer de opties voor alternatieve vormen van vergaderen. De geplande Politieke Avond, waarvan de raadsvergadering deel uitmaakt, gaat aanstaande maandag (23/3) zeker niet door.

Het besluitvormingsproces mag niet voor al te lange tijd stilvallen. De gemeenteraad moet een besluit nemen over plannen voordat met de uitvoering kan worden begonnen. Met dat besluit komen vaak ook de benodigde gelden beschikbaar voor projecten.

‘t Baken

Heel concreet speelt in de gemeente Lochem momenteel de evaluatie van ‘t Baken. Het college van burgemeester en wethouders wil graag al met ingang van 1 april een aantal tijdelijke contracten van medewerkers omzetten in vaste contracten. De raad gaf al aan dat het meer tijd nodig heeft voordat een besluit kan worden genomen. Door de corona-crisis dreigt nog meer uitstel.

Het tot stilstand komen van processen speelt in het hele land, bij zowel gemeenten als provincies en waterschappen. Het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (BZK) heeft een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Digitaal vergaderen

Voorop staat dat grote terughoudendheid wordt betracht bij het beleggen van vergaderingen. Wanneer uitstel mogelijk is, verdient dit de voorkeur. Voor beraadslagingen – dus zonder directe besluitneming – kan worden gekozen voor toepassing van digitale vergadermogelijkheden.

Als een beslissing moet worden genomen, moet de raad wel fysiek bij elkaar komen. De aanbeveling is om dit te doen in zo kort mogelijke bijeenkomsten en alleen bij onderwerpen die te maken hebben met de corona-crisis zelf en die anderszins geen uitstel kunnen verdragen.

Uitzondering

Op de regel, dat besluitvorming alleen tijdens een vergadering waarbij de leden fysiek aanwezig zijn kan worden genomen, is een uitzondering mogelijk. Als na digitale beraadslaging blijkt dat geen van de raadsleden stemming nodig vindt, kan de voorzitter (burgemeester) het stuk afhameren als unaniem aangenomen. Als echter ook maar één raadslid wel om stemming vraagt, moet de raad alsnog fysiek bijeen komen.

Bij besluitvormende raadsvergadering is het momenteel niet verantwoord om publiek toe te laten. Hoewel een vergadering van de raad in principe altijd openbaar is, kunnen de deuren worden gesloten op grond van een artikel (23) van de Gemeentewet. In dat geval moet de bijeenkomst live zijn te volgen voor het publiek. Dit is in Lochem overigens standaard het geval. Raadsvergaderingen zijn te volgen via de website Lochem.nl.

College van B&W

Het college van B&W mag wel via digitale weg vergaderen en ook besluiten nemen zonder fysiek bij elkaar te komen. Bovendien heeft het college mandaten op grond waarvan ze besluiten kunnen nemen zonder dat de gemeenteraad daar aan te pas komt. Dat maakt dat veel processen ook onder de huidige omstandigheden door kunnen.

Tenslotte kan de burgemeester noodbevelen en noodverordeningen uitvaardigen. Dat is een zwaar middel maar het is denkbaar dat de burgemeester op die manier kan afwijken van fatale termijnen die overschreden dreigen te worden. Overigens kan hij niet geen noodverordeningen uitvaardigen die gericht zijn op de bestrijding van de huidige crisis. Die bevoegdheid is tijdelijk overgegaan van de burgemeesters naar voorzitter van de veiligheidsregio.

Niet samen

Overigens is het advies van ministerie dat de burgemeester en zijn vervanger – meestal de loco-burgemeester – zo min mogelijke gezamenlijk bij bijeenkomsten aanwezig zijn. Bij de gemeente Lochem is wethouder Bert Groot Wesseldijk de eerste vervanger voor burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve.

We hopen dinsdag (24 maart) te melden welke stappen het gemeentebestuur van Lochem zet om de continuïteit én het democratisch proces te waarborgen.