Omwonenden (beoogde) windparken hekelen nieuwe normen

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

DEN HAAG/LOCHEM – Omwonenden van (beoogde) windparken in Nederland hebben geschrokken gereageerd op het ‘Ontwerpbesluit windturbines leefomgeving’ dat vorige maand naar buiten is gebracht. Via een persbericht doen 130 betrokken organisaties en groepen een oproep aan de politiek om het ontwerp kritisch te benaderen. De teneur van het bericht is dat het besluit niet de gehoopte aanscherping van beleid brengt, maar zo mogelijk nog meer onzekerheid voor omwonenden, met name op het gebied van geluidsoverlast.

De oproep aan de politiek komt onder meer van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windparken (NLVOW), Windalarm, Stichting Tegenwind Nederland en veel lokale actiegroepen, waaronder de stichting Slagkracht, bestaande uit bewoners uit de omgeving van Exel en Markelose Broek. De titel van de oproep luidt ‘Gnoeg is Genoeg’, naar een boekje van schrijver en linguist Wim Daniëls.

Realiteit

De overheid werd door de Raad van State gedwongen tot het formuleren van nieuwe normen omdat de oude te onduidelijk waren en mogelijk in strijd met Europese regels. Citaat uit het bericht van de bewonersorganisaties: ‘De minister zegt dat de normen zijn aangescherpt en wekt daarbij de indruk dat er minder overlast zal komen van windturbines. Echter, de realiteit is dat het nieuwe ontwerpbesluit de burgers en leefomgeving nog minder bescherming biedt dan de onrechtmatige oude normen.’

Men komt tot deze conclusie doordat in het ontwerpbesluit sprake van mogelijke lokale afwijking van de geluidsnormen als de dit goed gemotiveerd wordt. Dit zou voortkomen uit de sterke behoefte om meer windturbines op land te realiseren. Citaat: ‘Het Rijk heeft bovendien opnieuw selectief gewinkeld in beschikbaar onderzoek naar gezondheidsschade door windturbines. Het vereiste milieubeleid, dat burgers en het milieu moet beschermen, wordt daarmee vervormd door onnodige doelstellingen van duurzame opwek van elektriciteit.’

Wind-op-land

De organisaties stelden al eerder dat wind-op-land niet (meer) nodig is. Men stelt dat de doelstellingen voor wind-op-land volgens het Klimaatakkoord en de RES-2030 eind 2023 al volledig zijn gehaald. Ook zouden veel alternatieven voor schone en duurzame energie-opwek beschikbaar zijn. En er wordt gewezen op voldoende ruimte op zee. (Zie link onder dit bericht voor de standpunten van de Rijksoverheid.)

De Raad van State richtte de pijlen ook de normen van de Milieu-Effect-Rapportage (MER). Deze zouden niet voldoen aan de SMB-Richtlijn van de EU. Dit is de Europese variant van de MER. De organisaties van omwonenden constateren dat toetsing aan de EU-richtlijn wordt omzeild omdat het nu voorliggende ontwerpbesluit wordt ingevoerd als een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Anders dan bij een wetswijziging is dit veel sneller te realiseren, al moet wel advies worden gevraagd aan de Raad van State.

Onthutst

‘De burger, de gezondheid en de leefomgeving hebben het nakijken, de windenergie-sector vaart er wel bij’, zo schrijven de bewonersorganisaties. Ze zijn verontwaardigd en onthutst over het feit dat de Rijksoverheid ervoor lijkt te kiezen de belangen van burgers en milieu onvoldoende te beschermen. Door de vorming van een landelijk netwerk moet tegenwicht worden geboden aan de plannen. Een juridische strijd wordt niet geschuwd. De politiek wordt opgeroepen het ontwerpbesluit kritisch te beoordelen.

Gemeente Lochem

In de gemeente Lochem speelt een concreet plan voor Windpark Papenslagweg. De initiatiefnemers hebben de gemeente gevraagd om de vergunningaanvraag zelf te behandelen en niet over te laten aan de Provincie Gelderland. Het Lochemse college van B&W liet vorige week weten de aanvraag inderdaad zelf in behandeling te willen nemen. Dit is vooralsnog alleen een procedurele stap. Het zegt nog niets over hoe de gemeente over het plan denkt. Een concrete vergunningsaanvraag ligt er nog niet.

Formeel wacht Lochem op de nieuwe landelijke normen, die er nu dus in concept liggen. Daarvan is overigens onduidelijk hoe de verdere procedure gaat verlopen. Een tijdspad is niet bekend gemaakt. Medio 2024 lijkt de snelst mogelijke termijn. Als de normen duidelijk zijn kan de gemeente hier eigen beleid op ontwikkelingen.

Lees HIER een recente blog van de Rijksoverheid over onder meer de noodzaak van wind-op-land.