Marke Lochem wil meepraten over nieuwe wijk Lochem-Oost

0
Foto uit het plangebied Lochem-Oost (foto: Marke Lochem)

LOCHEM – Marke Lochem, een burgerinitiatief voor natuur- en landschapsbeheer, heeft het vizier gericht op de geplande woonwijk Lochem-Oost. De stichting wil graag van begin af aan meepraten over de groene inrichting van de wijk, maar vooral ook over natuur- en landschapselementen in de buurt. Het Mariabos en plannen van het Waterschap Rijn en IJssel met de Berkeloever kunnen volgens de Marke niet los van elkaar worden gezien.

De stichting ontwikkelde een brochure, die naar de gemeente en andere betrokken organisaties en personen is gestuurd. Het gebied is ‘Langense Weiden’ gedoopt, naar de afwatering die door het gebied loopt. De essentie van de inhoud van de brochure is dat de drie ontwikkelingen niet los van elkaar kunnen worden gezien. Onderlinge samenhang kan leiden tot maximaal maatschappelijk rendement, maximale leefkwaliteit, een breder draagvlak en meervoudig ruimtegebruik, zo luidt de conclusie.

Bodem en water

Over de nieuwe woonwijk, aan de noordkant van de Berkel, wordt onder meer geschreven dat bodem en water sturend moeten zijn bij de inrichting. Er moet rekening worden gehouden met klimaateffecten als droogte, wateroverlast en hittestress. Door de Langense Weiden een prominente rol te geven bij het ontwerp van de wijk, kan de wateropgave worden ingevuld. Door toevoeging van hemelwaterbuffers en piekafvoeren kan volgens de Marke een grotere biodiversiteit ontstaan. De watergang kan levensader van de natuurinclusieve wijk worden en een verbindend natuurlint met Mariobos en de woonwijk aan de andere kant van de Berkel. Als het gaat om de bodem pleit de Marke ervoor om de bestaande maaiveldhoogtes te handhaven.

Het Mariabos, in de oksel van Keppellaan en Berkel, is een beekdalbos op een volgens de Marke zeldzaam bodemtype. Het staat onder invloed van kwel vanaf de Lochemse Berg en maakt deel uit van het Gelders Natuur Netwerk. De Marke pleit voor onderzoek naar hoe de grondwaterbewegingen geoptimaliseerd en geborgd kunnen worden. Er zou een bufferzone tussen bos en nieuwe woonwijk in acht moeten worden genomen, in de vorm van extra bos of vochtige vegetatie. Naast bescherming voor het bos wordt zo extra natuurwaarde toegevoegd.

Berkeloevers

Het waterschap werkt tussen Borculo en Lochem aan herstel van het oorspronkelijke beekdallandschap. Tussen Mariabos en de natuurstapsteen Stijgoord zou eveneens een ecologische verbindingszone moeten komen zodat in combinatie met het stedelijk groen de woonwijk op gepaste afstand blijft. Stijgoord is overigens een project dat de stichting Marke Lochem zelf onderhoudt. Er is contact met het waterschap over de ideeën. Volgens woordvoerder Alfred te Pas van de Marke vindt het waterschap die interessant. Vervolggesprekken met gemeente en waterschap zijn in voorbereiding.

Te Pas zegt in een toelichting dat de integrale aanpak vanaf de start van het project moet gelden. “Je ziet vaak dat natuur en water bij dit soort plannen een sluitstuk zijn. Ook voor de gemeenteraad, die de plannen moet goedkeuren. En het gevaar bestaat dat de belangen van een projectontwikkelaar zwaarder gaan wegen dan die van natuur en landschap. Ook dat is te voorkomen door vooraf kaders te stellen.”

Hieronder de brochure waarmee Marke Lochem aandacht vraagt voor het gebied Langense Weiden: