Lochem wil privacy leden burgerpanel borgen

0
(bron: pixabay.com)
LOCHEM – Lochem wil onder de titel ‘Lochem Spreekt’ een digitaal burgerpanel in het leven roepen om vaker de meningen en zorgen van inwoners te horen. Daarbij komen vragen over bescherming van de privacy van panelleden aan de orde. Het college van B en W geeft via een memo aan de gemeenteraad en voorzet.
Er komt een werkbijeenkomst voor vertegenwoordigers van de raadsfracties waarin het thema aan de orde komt. De mate waarin de gemeente aan ‘profielvorming’ mag doen en hoe de gegevens en wachtwoorden worden opgeslagen worden daar besproken.
Gedragscode
Het college vraagt een extern bureau om het panel in te richten en data te beheren. Dat bureau is aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoek Associatie en dat voldoet aan
de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek. In die gedragscode staat onder meer
dat van geen deelnemer aan het panel het e-mailadres en wachtwoord 1-op-1 opgeslagen mogen worden. Ook medewerkers van het ingehuurde bureau mogen deze gegevens niet inzien. Via versleuteling worden de gegevens onleesbaar. In de databank worden geen namen opgeslagen maar ID-codes.
Eigendom
De geanonimiseerde gegevens over de panelleden zijn het volledige eigendom van de gemeente, net zoals alle onderzoeksresultaten die voortkomen uit het panel. De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Als het panel ooit wordt opgeheven moet het bureau alle verzamelde gegevens overdragen aan de gemeente.
Profiel
Wat betreft de ‘profielvorming’ moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. Het college kan zich voorstellen dat koppelingen worden gemaakt tussen verschillende onderzoeken. Als een panellid bijvoorbeeld in een onderzoek aangeeft dat hij/zij is betrokken bij een inwonersinitiatief moet het mogelijk zijn om dezelfde persoon in een ander onderzoek specifieke vragen te stellen over dat initiatief en de knelpunten of wensen die daarbij leven.
Datalek
Bij een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens meldt het bureau dit binnen een uur na ontdekking aan de gemeente en verstrekt daarover de aanwezige informatie. De gemeente moet vervolgens de Autoriteit bescherming persoonsgegevens, Informatie BeveiligingsDienst en betrokkenen informeren.
2000 inwoners
Circa 2000 inwoners van de gemeente krijgen te zijner tijd een brief met de vraag of ze willen meedoen aan het burgerpanel. De verwachting is dat zij  dan 5 á 6 keer per jaar worden bevraagd over onderwerpen die spelen in Lochem.