Lintjesregen in de gemeente: 8 Leden en een Ridder

0
De gedecoreerden poseren met burgemeester Sebastiaan van 't Erve. Peter van der Steege ontbreekt omdat hij in het buitenland verblijft (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM/GORSSEL – Het heeft zijne majesteit behaagd… Dat klonk vrijdagochtend (26/4) 9 keer in de raadszaal van het gemeentehuis in Lochem. Acht inwoners zijn benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau. En H.W. (Wim) Ter Meulen ( 73) uit Almen mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. 

De gedecoreerden komen uit Lochem (2x), Gorssel, Laren, Epse, Harfsen (2x), Barchem en Almen.

Hieronder een overzicht, met de letterlijk tekst die de gemeente Lochem aanleverde:

De heer P. (Peter) van der Steege (64) uit Gorssel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 2008 is Peter van der Steege secretaris van de Stichting Okero in Gorssel. De stichting biedt weeskinderen in Kenia een kans op onderwijs. Hij adviseert jongeren bij hun studiekeuze en sollicitaties. In 2009 werd hij vrijwilliger bij Stichting PUM Netherlands Senior Experts. Die zet zich in om het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden te versterken en zo bij te dragen aan duurzame armoedebestrijding.

Vanaf 2010 was hij voorzitter van en is hij nog steeds vrijwilliger bij de Diaconie van de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse. Hij is vertrouwenspersoon en zet zich in voor minderbedeelden. Verder is Peter van der Steege voorzitter van de Kerkenraad. Vanaf 2010 is hij vrijwilliger bij de Natuurwerkgroep Gorssel die actief is op het gebied van landschapsbeheer en –onderhoud in de regio Gorssel.

Vanaf 2011 is hij lid van de Raad van Advies van Senszo in Apeldoorn. Senszo biedt een dagbesteding bij bedrijven en organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Van 1986 tot 1998 was Peter voorzitter van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Gorssel. Hij zette zich in voor goed onderwijs, schaalvergroting van het schoolbestuur en nieuwbouw van de school.

Peter van der Steege was van 2011 tot 2015 vrijwilliger bij Oikocredit Nederland in Gorssel. Oikocredit geeft ondernemende mensen in ontwikkelingslanden een kans op een beter bestaan. Als lid van de werkgroep regio Apeldoorn-Zutphen droeg hij bij aan de promotie in verschillende regio’s. Van 2012 tot 2018 was hij secretaris van Atletiekvereniging Hanzesport in Gorssel.

Van 2015 tot 2017 was hij vrijwilliger bij de Stichting Jong Ondernemen in Den Haag. Deze Stichting voorziet scholen van ondernemerschapsprogramma’s, waardoor jongeren hun ondernemende kant leren kennen. Peter van der Steege was vrijdag niet aanwezig bij de uitreiking.  Hij is voor vrijwilligerswerkzaamheden vanuit de PUM in Indonesië. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve nam telefonisch contact met hem op om hem te feliciteren. Op een ander moment reikt hij hem de onderscheiding uit.

Mevrouw C.K. (Conny) Renskers-Verink (55) uit Laren – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Renskers was van 1996 tot 1999 bestuurslid van stichting Koninginnedag Zutphen. Zij was betrokken bij de organisatie van een ballonfestijn op Koninginnedag 1999. Ook heeft zij samen met Mr. Pieter van Vollenhoven een concert georganiseerd op 5 mei 1999 in de Walburgkerk ten bate van Stichting Slachtofferhulp.

Van 1996 tot 2004 was Conny voorzitter van Rijvereniging & Ponyclub Gorssel-Zutphen waar zij mede een nieuw bestuur heeft opgezet. Verder was zij van 2006 tot 2012 bestuurslid van Laren & Oranje waar zij onder andere actief was bij de organisatie van evenementen. Dalton-basisschool De Branink heeft van 2008 tot 2015 haar vrijwillige inzet als luizenmoeder, overblijfmoeder en groepsondersteuner erg gewaardeerd.

Voor de paardensport was en is Conny van onschatbare waarde. Van 2009 tot 2014 was zij
voorzitter Jachtcommissie bij comité Slipjacht Almen. Vanaf 2010 is zij actief in het bestuur van de Kring Achterhoek Oost die zich bezighoudt met de paarden- en ponysport in de Achterhoek. Daarnaast is zij vanaf 2013 vaste notulist tijdens de algemene ledenvergaderingen van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, Regio Gelderland.

In hetzelfde jaar begon Conny ook als bestuurslid van Stichting Steffenrijders, die accommodaties in Laren beheert en exploiteert voor de ruitersport. Ook zette Conny zich in
voor andere activiteiten. Zij was instructrice bij de Winterwijkse Ponyclub (1982-1988), bestuurslid Jongerensociëteit Skinny Binny Club Winterswijk (1984-1988), voorzitter commissie Kinderspelen bij de Groot Dochterens feesten (2006-2009) en coördinator verkeersregelaars voor bijscholingscursussen voor verenigingen in Almen, Laren, Harfsen en Lochem (2012-2013).

De heer R.B. (Roelof) Heringa (69) uit Lochem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Heringa werkte tot zijn pensionering in 2012 als projectmanager bij Staatsbosbeheer Directie-Oost. Al vanaf de jaren 90 is hij vrijwilliger in het kerkelijk leven. Hij was onder andere Scriba bij de Protestantse Gemeente Lochem, bezorger van het kerkblad, redacteur van de vakantiefolder, coördinator van de openstelling van de Gudulakerk en de jaarlijkse iconententoonstelling.

Vanaf 2011 versterkte Roelof Heringa de werkgroep Vieren van de Raad van Kerken Lochem-Barchem als medeorganisator van oecumenische vieringen. In november 2012 werd hij secretaris van deze Raad, waar hij sterk betrokken is bij onderzoeken hoe kerkgemeenschappen kunnen helpen bij zaken die in de samenleving spelen.  Door zijn contacten is er een goede samenwerking met de Apostolische genootschap en de Turkse Moskee.

Roelof Heringa heeft ook een ‘groen hart. Vanaf 2010 geeft hij leiding aan de werkgroep Tuinonderhoud bij Geloofsgemeenschap H. Joseph in Lochem, werd in 2011 vrijwilliger bij het IVN, afdeling Noord-Midden Achterhoek en organiseert activiteiten bij de Natuurtuin in Lochem.

Vanaf 2012 is Roelof vrijwilliger bij het internationaal netwerk Migratory Birds and People. Daarnaast was hij van 2007 tot 2016 secretaris van de Belangenvereniging Beschermd Stadsgezicht Berkeloord in Lochem. De vereniging ondersteunt de instandhouding van de
bescherming van Berkeloord en komt op voor de belangen van eigenaren en bewoners.

Van 2012 tot 2015 was hij vrijwilliger bij Eurosite, dat streeft naar een Europa waar de natuur door iedereen wordt beschermd.

Mevrouw H.E. (Rietje) Dommerholt-Rietman (65) uit Epse – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Rietje Dommerholt is vanaf 1986 secretaris van het hoofd- en gymbestuur bij Sportvereniging Epse. Ze zet onder andere jubilerende leden in het zonnetje. In 1992 werd ze secretaresse van Stichting Het Padvindsterhuis in Gorssel.

Van 2002 tot 2014 was ze secretaris en penningmeester van het Oranje Comité
Epse. Toen het bestuur van de Oranjevereniging Epse stopte, was Rietje een van de eersten die zich aanmeldden voor een nieuw bestuur. Na haar afscheid zet ze zich nog altijd in voor de jaarlijkse collecte.

Rietje Dommerholt is medeoprichter en voorzitter van de Stichting AED Epse/Joppe. Zij nam in 2006 het initiatief tot aanschaf van de eerste AED. Nu hebben de dorpskernen Epse en Joppe 9 AED’s.

Vanaf 2007 is ze, als medeoprichter, voorzitter van de Buurtvereniging Ronde Weie in Epse. Ze is de grote kracht achter de bijeenkomst voor de zomerfeesten en de barbecue op Burendagen. Ze regelt ook financiering voor bijvoorbeeld het bankje in het plantsoen.

Vanaf 2015 is Rietje vrijwilliger bij de Vereniging Dorpsraad Epse-Joppe. Twee belangrijke initiatieven zijn het Repair Café Epse/Joppe en het Handwerk Café. In 2016 werd zij vrijwilliger bij de Stichting Zomerfeesten Epse. Zij organiseert alles rondom de fietstocht.

Bovendien helpt ze bij de zomerfeesten. Bij Stichting Welzijn Lochem begon Rietje in 2018 als bezoekvrijwilliger. Van 1982 tot 1991 was zij ook vrijwilliger en lid van de ouderraad bij de J. van der Hoevenschool in Epse.

De heer H.A. (Arjan) Meijerink (76) en mevrouw J. (Cobie) Meijerink-Lagerweij (77) uit Harfsen – beiden Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Meijerink is al vanaf 2002 organist bij de Protestantse Gemeente Harfsen. Hij begeleidt de erediensten, begrafenissen en bruiloften en houdt ontwikkelingen in de kerkmuziek bij.

Sinds zijn pensionering in 2003 is hij vrijwilliger bij Historische Vereniging “De Elf Marken” in Gorssel. Arjan Meijerink beheerde tot 2011 de sleutel voor het Richtershuis aan de Hulstweg in Harfsen. Hij is nauw betrokken bij de werkgroepen Genealogie en Bibliotheek. Ook zorgt hij voor de archivering en publiceert in ‘Ons Markenboek’.

In 2015 was Arjan Meijerink medeoprichter van fiets- en sjoelclub ‘Rondje Harfsen’. Deze club bestaat uit 20 leden, meest ouderen, die willen participeren in het actieve dorpsleven in Harfsen. Als vrijwilliger organiseert hij fietstochten en sjoelmiddagen.

Arjan Meijerink was van 2004 tot 2014 kerkrentmeester voor de Protestantse Gemeente Harfsen. Hij was verantwoordelijk voor de onroerende en roerende bezittingen. In bewogen jaren was hij een bekwaam en kundig voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Vanaf 2005 was hij ook voorzitter van de Stichting Ons Gebouw.

Mevrouw Meijerink zet zich al jong in voor haar familie. Samen met haar man heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor familieleden die hun hulp hard nodig hadden. Cobie Meijerink heeft aandacht voor mensen om haar heen, zeker diegenen die hulp hard nodig hebben. Ze krijgt veel waardering voor haar inzet als mantelzorger vanuit de Protestantse Gemeente Harfsen.

Tot 2010 hielp ze wekelijks een blinde mevrouw in Gorssel en ondernam allerlei activiteiten met haar, van voorlezen tot boodschappen doen. Vanaf 2010 doet Cobie Meijerink hetzelfde voor een mevrouw uit Zutphen. In 2012 werd zij mantelzorger van een blinde mevrouw uit Harfsen. Verder is ze tien jaar mantelzorger geweest van een oude wijkzuster die tot haar 90e in Harfsen woonde en daarna in De Borkel in Gorssel.

Bij de Protestantse gemeente Harfsen schenkt Cobie Meijerink koffie helpt bij een fancy fair. In 2002 helpt ze vrijwillig bij de `open tafel` van Stichting Ontmoetingsplek De Veldhoek in Harfsen. Drie keer per week komen bewoners van De Veldhoek en inwoners van Harfsen bij elkaar om samen warm te eten. Opvallend is ook de manier waarop Cobie Meijerink omgaat met het zwerfvuil in haar omgeving. Als ze ergens afval op de weg ziet, ruimt ze dat meteen op!

De heer J. (Johan) Meijer (73) uit Barchem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Johan Meijer is al 39 jaar voorzitter van Biljartvereniging Exel. Hij heeft het samengaan van de biljartbonden begeleid en nam daarbij een voortrekkersrol. Daarnaast is hij al meer dan 30 jaar Competitieleider Driebanden en Competitieleider Persoonlijk Kampioenschap Driebanden van de Biljartbond Lochem/Goor.

Hij zorgde er onder andere voor dat het verenigingsleven het sociale leven in Exel positief beïnvloedde. Hij zorgde dat iedereen welkom was. Johan Meijer is vrijwilliger bij het
woon-zorgcentrum Anke Marjolein van Stichting De Lichtenvoorde in Lochem. Verder zorgt hij dat cliënten met de rolstoelbus naar activiteiten kunnen. Daardoor kunnen cliënten op sociaal gebied aan vele activiteiten deelnemen en zo deel blijven uitmaken van de maatschappij.

Johan Meijer is medewerker montage en demontage bij Rent-a-Tent. Hij bezoekt enkele weken per jaar samen met een bouwteam campings in Europa en bouwt tenten op en af om de accommodaties tip top af te leveren. Samen met zijn vrouw is hij vrijwilliger bij de Stichting Vrienden Woonplus Barchem en schenkt koffie aan ouderen in de koffiekamer van het Station in Barchem. Ook was Johan Meijer bijna 24 jaar lang lid van de (vrijwillige) Brandweer Lochem.

De heer S.T. (Siwart) Dijkman (74) uit Lochem – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Dijkman was van 1974 tot 1980 voorzitter en penningmeester voor Toeristenbelang Laren. Dat organiseert het paasvuur, de natuurpannenkoekenrit en de wandeling over Landgoed Verwolde.

Siwart Dijkman was mede-organisator van de eerste creatieve dag in Lochem. Daarna zorgde hij dat de oude tractoren en machines onderdeel bleven van die dag. Ook was hij organisator van de verlichte boerderijenroute.

Siwart Dijkman is sinds de oprichting in 1979 lid en sinds 1987 bestuurslid van de Oude Trekker- en Motorenvereniging (OTMV), afdeling Gelderland. De OTMV is een landelijke
vereniging van liefhebbers van het verzamelen, restaureren en demonstreren van historische agrarische machines en voertuigen. Hij zette onder andere de afdeling Gelderland op. Dankzij hem groeide de vereniging van 300 naar 1300 leden.

Verder geeft hij technische ondersteuning, maakt ondernemers en organisaties enthousiast voor ondersteuning en geeft bezoekers uitleg. Het landelijk bestuur van de OTMV onderscheidde hem als Lid van Verdiensten en erelid.

Van 2005 tot 2013 was Siwart Dijkman vrijwilliger bij de Rijvereniging en Ponyclub De Luchte in Lochem. Hij zorgde onder andere voor het onderhoud van het gebouw en de binnen- en buitenbak. Vanaf 2005 is hij voorzitter van het Historisch Agrarisch Genootschap in Lochem.

Hij organiseert (maai)wedstrijden, de toertocht en ploegwedstrijden. Zijn monteurservaring zet hij in om clubgenoten te helpen bij reparaties. Sinds twee jaar is Siwart Dijkman voorzitter van de Vrienden van het Oude Blik. Een club die interesse in oldtimers uitwisselt en ritten met klassiekers rijdt rondom Gorssel, Lochem en Zutphen.

De heer H.W. (Wim) Ter Meulen ( 73) uit Almen – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Ter Meulen was van 1982 tot 1991 heemraad van het Waterschap van de Berkel. In 1991 werd hij watergraaf. Ook werd hij lid van het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland (ZOG).

Hij droeg onder andere bij aan de fusie van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland, het Waterschap van de Berkel en vier andere waterschappen. Dat leidde tot de oprichting van het Waterschap Rijn en IJssel. Van 1997 tot 1998 was hij voorzitter van de afdeling Noord en lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap.

35 jaar lang was Wim ter Meulen bestuurslid, voorzitter en vrijwilliger bij de Oranjevereniging Ons Vorstenhuis in Almen. Hij droeg bij aan de realisatie van het
Herdenkings- en Oorlogsmonument, de organisatie van Koningsdag,  herdenkingsbijeenkomsten in Almen en de realisatie van een stichting rondom het Almens Feest. Vanwege zijn grote verdienste is hij benoemd tot Erelid.

12 jaar lang was Wim ter Meulen voorzitter bij de Stichting Gorsselse Zwembaden, onder andere tijdens de plannen voor de her-meandering van De Berkel in Almen. Wim
verricht nog steeds hand- en spandiensten en onderhoud. Van 1987 tot 2001 was hij lid en voorzitter van de Rotaryclub Gorssel-Zutphen.

Van 1998 tot 2014 was hij de vertolker van Sinterklaas in Almen. Tussen 2004 tot 2014 was Wim ter Meulen raadslid van de gemeente Lochem. Hij beheerde verschillende portefeuilles en was ook fractievoorzitter van de VVD.

Sinds de oprichting in 2004 is Wim bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcompagnie. De vereniging ontwikkelt, stimuleert en realiseert plannen voor recreatie, cultuur en toerisme in en rond De Berkel. Wim Ter Meulen onderhoudt contacten met Nederlandse en Duitse partners.

Vanuit de Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcompagnie ontstond een groepering Vrienden van de Berkel. Die profileert zich in het Algemeen
Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel. Wim Ter Meulen vulde het bestuurslidmaatschap twee jaar in.