Lintjesregen gemeente Lochem: 6 leden en een ridder

0
De versierselen behorende bij Lid in de Orde van Oranje Nassau.

LOCHEM/BARCHEM/GORSSEL – De spreekwoordelijke lintjesregen in de gemeente Lochem is vanochtend neergedaald op in totaal 7 personen, waaronder een echtpaar. Zes van hen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Peter Noordanus uit Lochem ontving werd zelfs geridderd.

De gelukkigen ontvingen de bijbehoren versierselen donderdagochtend in het gemeentehuis uit handen van burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve. Barchem is dit jaar met 3 van de 7 lintjes rijkelijk bedeeld. Van de overige onderscheidden personen komen er 3 uit Lochem en 1 uit Gorssel.

Hieronder een overzicht van de gedecoreerden. De begeleidende teksten zijn letterlijk overgenomen van de gemeente Lochem.

De heer E.P. (Peter) Noordanus (60) uit Lochem – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Noordanus was in 1993 medeoprichter van de Twentse Alpinisten Vereniging en tot 2002 voorzitter. Nu is hij vrijwilliger bij onder andere begeleiding en advies van jaarlijkse trektochten door de Alpen.

Bijzonder was zijn initiatief voor een trektocht in 2011 in Nepal, waar hij al vanaf 2001 contacten heeft met de bevolking van Khoplang. Na de aardbeving in 2015 organiseerde hij een inzamelingsactie. Er kwamen noodtenten, de watervoorziening werd hersteld en nog bruikbare huizen werden gerepareerd.

Van 1997 tot 2011 was hij voorzitter van de beheersstichting van
Scouting Hasselo te Hengelo (O). Mede door zijn inzet is het 30-jarig bestaan gevierd.

Van 1998 tot 1999 was hij organisator van de open dag van de NS in Hengelo, hij verzorgde de communicatie en promotie en was verantwoordelijk voor de veiligheid.

In 2003 was de heer Noordanus de initiator en organisator van bijeenkomsten in ’t
Ampsen café op Landgoed Ampsen in Lochem. De contacten tussen bewoners op het landgoed leefden daardoor op.

Ook is de heer Noordanus co-auteur van een boekje over Landgoed Ampsen. Hij was in 2004 oprichter van en tot 2015 vrijwilliger bij “Geas in Beweging”, onderdeel van Energiewacht in Enschede. Hier zette hij activiteiten op om collega’s meer te laten bewegen. Hij ondersteunde bij Geas zijn collega Stephan, die een fysieke en geestelijke beperking heeft.

De heer Noordanus is hoofdorganisator van de jaarlijkse Midwinterhoornwandeling op Landgoed Ampsen. De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel. In 2011 werd de heer Noordanus voorzitter van de Belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO).

Vanaf 2016 is hij lid van de werkgroep Omgevingszaken en zette hij zich in voor een onderzoek naar het behoud van de voormalige basisschool te Exel. Ook zorgde hij ervoor dat de plannen voor de rondweg bij het NS-station veiliger werden.

Vanaf 2011 is de heer Noordanus lid van de cliëntenraad van Aveleijn, woonlocatie De Elsmors te Hengelo. Hij is bewindvoerder en mentor van zijn verstandelijk beperkte broer Henk, die op deze locatie woont. Dankzij de heer Noordanus werd De Elsmors een levensloopbestendige locatie.

In 2016 werd de heer Noordanus bestuurslid van De Mölle in Exel. Hij heeft met medebewoners uit Exel deze horecagelegenheid en het dorpshuis overgenomen om het sociale hart van Exel te behouden. Hij stelde het marketingplan op en is verantwoordelijk voor de PR en voor de exploitatie van het pand.

Mevrouw G.M. (Gerry) te Walvaart-Krabbenborg (63) uit Barchem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw te Walvaart maakt vanaf 1989 deel uit van de familievieringgroep voor de Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap St. Joseph in Lochem. Van 1996 tot 2006 was zij vrijwilligster en leerkracht van godsdienstlessen op basisschool “De Barchschole”. Zij was de initiatiefnemer voor het inrichten van een gedenkplek op school voor overledenen met een relatie tot de school. In 1997 begon zij met het voorbereiden van kinderen op de eerste communie voor kinderen die deze voorbereiding niet kregen in het reguliere Rooms-Katholieke onderwijs.

Dat breidde zich uit naar alle kinderen uit de geloofsgemeenschappen Lochem, Zutphen, Brummen, Joppe en Vorden. Vanaf 2005 begon zij met de voorbereiding van kinderen op het vormsel. Sinds de fusie tot HH Twaalf Apostelen doet ze dit voor alle 14
geloofsgemeenschappen. Vanaf 1992 is mevrouw Te Walvaart vrijwilligster, vanaf 2013 bestuurslid en sinds 2014 voorzitter van Centraal Bestuur Barchem. Al ruim 25 jaar is zij de spil van Barchberichten, organiseert activiteiten en beheert de agenda.

In 2006 werd mevrouw Te Walvaart voorzitter van de Zonnebloem, afdeling Barchem. Ze bereidt vergaderingen voor, stelt advertenties op en verkoopt loten. Ze ondersteunt een MS- patiënt en bezoekt gasten thuis.

Vanaf 2011 is ze secretaris van Vereniging Contact Barchem, waar ze activiteiten organiseert, initiatiefnemer is van de “Kokkepot” en schrijft voor website en krant.

De heer G.H. (Gerrit) ter Maat (72) uit Lochem – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Ter Maat werd in 1979 diaken bij de Protestantse Gemeente te Lochem (PGL). Daarna werd hij scriba en vervangend voorzitter van de Kerkenraad. Als ouderling had hij de pastorale kant van het kerkzijn tot taak.

In 2014 werd de heer Ter Maat op verzoek ouderling voor het zorgdragen voor de financiële administratie van de PGL. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening en voor de dagelijkse administratie en het beheer van onroerende goederen en liquide middelen.

Van 1984 tot 1991 was de heer Ter Maat vrijwilliger, bestuurslid
en penningmeester bij de Vereniging Christelijk Onderwijs Lochem (VCO). In 1984 werd hij lid van de Ouderraad van CBS De Rank, die activiteiten voor de kinderen organiseerde, zoals vieringen en excursies.

De heer Ter Maat zette een goede structuur op voor het financieel beheer van de Ouderraad. In 1985 ging hij aan de slag als penningmeester. De heer Ter Maat was van 2012 tot 2017 actief bij Slachtofferhulp Nederland, afdeling Actieve Benadering. Zijn taak was om slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen van verkeersongevallen en misdrijven hulp aan te bieden en te informeren over de diensten van slachtofferhulp.

De heer F.A.M. (Anton) Schilderinck (76) uit Lochem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 1991 werd de heer Schilderinck vrijwilliger bij de Algemene Onderwijsbond (AOb), rayonteam Oost. Hij organiseert jubileumbijeenkomsten voor leden, voorlichtingsbijeenkomsten over vakbondsaangelegenheden, themabijeenkomsten
voor de afdeling Bonaventura, bijeenkomsten voor post-actieve collega’s in Oost Gelderland en, samen met de ouderverenigingen, bijeenkomsten rond religieuze en spirituele onderwerpen.

Vanaf 1992 is de heer Schilderinck voorzitter van de vereniging NOVI/ksog (Naar Opleiding en Verankering Identiteit ksog, Katholieke Schoolraad Oost-
Gelderland). De heer Schilderinck bezoekt scholen in de regio om de katholieke identiteit te bevorderen. In 2015 was hij de initiatiefnemer voor de opleiding identiteitsbegeleider aan de Saxion Hogeschool Enschede. De vereniging organiseert daarnaast congressen en inspiratie-avonden voor leerkrachten en schoolbestuurders.

Van 2002 tot 2017 was hij secretaris van de Stichting tot het verlenen van materiële steun aan het onderwijs op Katholieke grondslag in de regio Oostelijk Gelderland. De stichting beheert een kapitaal voor vernieuwende activiteiten in het Rooms-Katholieke
onderwijs in de regio. Denk aan profilering van de identiteit op scholen, financiering van regionale congressen en de financiële ondersteuning van de vereniging NOVI/ksog.

Vanaf 2009 zet hij zich als bestuurslid en vicevoorzitter in voor de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap St. Joseph in Lochem en is voorzitter van de Locatieraad. Hij onderhoudt het contact met de regionale pastoor, pastores en het bestuur van de parochie HH 12 Apostelen in Zutphen, stuurt werkgroepen in de geloofsgemeenschap Lochem aan en werft vrijwilligers.

De heer J. (Johan) Wolters (81) uit Gorssel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 1973 was de heer Wolters medeoprichter en voorzitter van de Landelijke Rijvereniging en Pony Club Semper Fidelis in Gorssel. De heer Wolters was tot 1983 actief bij het onderhoud van het terrein en de wedstrijdorganisatie. Met name voor de Samen Gestelde Wedstrijd (SGW) was hij verantwoordelijk voor de inrichting van het terrein. Verder was de heer Wolters verantwoordelijk voor het materiaal, zoals dressuurhekjes en hindernissen en aanwijsbordjes die hij zelf maakte.

In hetzelfde jaar werd de heer Wolters bestuurslid van de Oranje Vereniging Gorssel en lid van de commissie Logistiek. Hij was van 1980 tot 1990 penningmeester bij LTO-Noord. Hierna werd hij vrijwilliger bij herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog. Hij onderhoudt
contact met Canadese veteranen en voelt zich verantwoordelijk voor het onderhoud van het oorlogsmonument aan de Veerweg. Ook zorgt hij voor de vlaggen bij herdenkings- en feestdagen.

De Canadese en Nederlandse delegaties zijn op 4 mei altijd welkom in huize Wolters. Daarnaast geeft de heer Wolters interviews en rondleidingen bij het oorlogsmonument aan de IJssel. Vanaf 2001 is hij lid van de garageploeg bij Vereniging Vliegveld Teuge en hij onderhoudt het gras achter de hangars. De agrarische kennis van de heer Wolters kwam goed van pas bij omploegen, egaliseren en inzaaien van de startbaan.

In 2010 werd hij vrijwilliger bij de Stichting Munira in Gorssel. Hij verzorgde de groente voor de voedselbank Zutphen, adviseert nu over groenteteelt en verricht hand- en spandiensten.

De heer Wolters stelt elk jaar op 5 december zijn land beschikbaar voor de
ontvangst van Sinterklaas en alle basisschoolkinderen en hij biedt onderdak aan het paard van Sinterklaas.

H.J. (Herman) Nijenhuis (77) en J.A. (Jo) Nijenhuis-Dinkelman (77) uit Barchem – Lid in de Orde van Oranje- Nassau

Het echtpaar Nijenhuis was van 2003 tot 1 april 2018 beheerder van Kerkelijk Centrum De Wingerd van de Protestantse Gemeente Barchem. Ze zorgden voor het onderhoud, schoonmaak, zaalinrichting voor vergaderingen en bijeenkomsten en voor koffie en thee. Ook bladruimen en gladheid bestrijden hoorden erbij. Van 2003 tot 2015 verzorgden ze tijdens condoleancegelegenheden in “Het Station” ook de catering.

Van 1992 tot 2010 was het echtpaar Nijenhuis in december druk met het bakken en verkopen van maar liefst 4000 oliebollen. De opbrengst kwam ten goede aan de Barchkerk.

Het echtpaar is in 2008 ook al in het zonnetje gezet: ze kregen de publieksprijs van Stichting AKKU voor de bijzondere verdiensten voor het welzijn van ouderen in Barchem.

De heer Nijenhuis is ruim 35 jaar bestuurslid geweest van de Gymnastiekvereniging DOS (Door Oefening Sterk) in Barchem, had zitting in het rayonbestuur, was jurylid bij turnwedstrijden en verving gymdocenten. Verder verricht hij praktische ondersteuning als rondbrengen van clubbladen, bijdragen aan acties om de clubkas te spekken en
organiseren van gymuurtje en uitjes.

Vanaf 1988 zet de heer Nijenhuis zich in voor PEKLO (Pluimvee- en Konijnenfokkers-vereniging Lochem en Omstreken). Hij is bestuurslid, vertegenwoordigt PEKLO bij vergaderingen en is aanspreekpunt bij de jaarlijkse Nationale Tentoonstelling van de Oneto (Oost Nederlandse Tentoonstellings Organisatie). Daarnaast bezoekt hij onder andere scholen om kinderen kennis te laten maken met dieren, is hij actief bij
tentoonstellingen, haalt advertenties op voor het clubblad en verzorgt de verspreiding.

Vanaf 1997 was de heer Nijenhuis actief als chauffeur bij De Hoge Weide (Marga Klompé) in Barchem. Vanaf 2005 is hij schipper en lid van het onderhoudsteam bij de schippersgroep van Stichting Berkelzomp en lid van schipperskoor De Zompenkearls.

In 2014 werd de heer Nijenhuis vrijwilliger bij Vereniging groep Bello56 in Barchem als tramconducteur, verteller van lokale wetenswaardigheden en lid van het onderhoudsteam.

Mevrouw Nijenhuis was van 1970 tot 1982 Lid van de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barchem en was diaken bij de Kerkenraad van de Barchkerk. Van 1992 tot 2016 was ze bestuurslid en vanaf 2009 voorzitter van de Senioren Soos Barchem. Ze begeleidde gezellige middagen, bezocht leden van 80 jaar en ouder aan huis en woonde huwelijksjubilea en uitvaarten bij.

Van 1997 tot 2016 was mevrouw Nijenhuis vrijwilliger bij De Hoge Weide in Barchem. Zij ondersteunde activiteiten, stelde roosters op, wierf nieuwe vrijwilligers en was  aanspreekpunt voor vrijwilligers, beroepskrachten en de coördinator. Daarnaast besteedde zij veel aandacht aan lief en leed, rouw en trouw.

In 1997 werd zij lid van de stuurgroep Woonplus Barchem en van 2002 tot 2008 was zij bestuurslid van de Stichting Woonplus Barchem. Ze was onder andere medeoprichter, vrijwilligerscoördinator en exploiteerde de koffiekamer en recreatieruimte. Nu verzorgt zij nog steeds spelletjesmiddagen voor ouderen.

Vanaf 2013 is mevrouw Nijenhuis vrijwilliger bij Stichting de Barchkerk in het Midden. Zij verzorgt de praktische uitvoering van culturele activiteiten in de Barchkerk. De opbrengst komt ten goede aan het in stand houden van de kerk, het oorlogsmonument in de kerktuin en de verzetsbank voor de kerk.