Getouwtrek rond huurdersparticipatie Viverion

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

(dit bericht verscheen ook in de Berkelbode)
LOCHEM/LAREN – Het rommelt al enige tijd rond de huurdersparticipatie van Viverion in Lochem, Laren, Barchem en Holten. Terwijl een aantal mensen de oude Huurdersvereniging Lochem (HVL) nieuw leven wil inblazen, is de Huurdersvereniging De Berkelstreek opgericht. Het doel van alle betrokkenen lijkt hetzelfde: de belangen van huurders behartigen. Voor de buitenstaander lijkt samenwerking voor de hand te liggen maar daar is het niet van gekomen.

Eerst de voorgeschiedenis: Bij de Huurdersvereniging Lochem gingen dingen niet goed, zo blijkt onder meer uit een vonnis van de Rechtbank Gelderland van januari 2019. Tussen 2009 en 2018 ontving HVL in totaal 110.482 euro aan bijdragen van Viverion voor onder meer ledenwerving, communicatie met leden en overleg met de verhuurder.

Rechtszaak

Omdat het bestuur van de huurdersvereniging onvoldoende verantwoording aflegde over de besteding van het geld, spande Viverion een rechtszaak aan. In het vonnis van de rechter is te lezen dat er sprake was van een soort dubbele boekhouding. Eén verantwoordingsdocument was voor intern gebruik en een tweede ging naar Viverion. Via die laatste werd verdoezeld dat de kas van HVL nog goed gevuld was, kennelijk om te voorkomen de jaarlijkse bijdrage zou worden verlaagd.

Overigens heeft Viverion al zeker twee jaar voor de rechtszaak de eerste signalen ontvangen van mogelijke malversaties. Een oud-bestuurslid trok aan de bel om mogelijke malversaties onder de aandacht te brengen. Viverion zegt dat er toen wel eerste stappen zijn ondernomen richting bestuur van HVL.

Dwangsom

De rechter oordeelde dat de HVL weigerde mee te werken aan het onderzoek en de gevraagde stukken niet aan Stichting Viverion wenste af te geven, ondanks de verplichting daartoe. De bestuursleden, waarvan er ter zitting slechts één aanwezig was, werd opgedragen alle administratie die in hun bezit was over te dragen aan Viverion, op straffe van een dwangsom.

Wat dit heeft opgeleverd wil Viverion niet zeggen, omdat daar afspraken over zijn gemaakt met het afgetreden bestuur. Volgens de groep die HVL wil vlot trekken ligt er een schadeclaim van 138.000 euro. Zodra er nieuwe bestuursleden worden benoemd worden die hoofdelijk aansprakelijk. Dat feit alleen al maakt een herstart een bijna onmogelijke exercitie.

Geen bestuur

Na de uitschrijving van het bestuur bij de Kamer van Koophandel was HVL een huurdersvereniging mét leden maar zonder bestuur. Op zich geen probleem, want tijdens een algemene ledenvergadering kan een nieuw bestuur worden gekozen. Dat is echter een probleem want de groep die HVL wil voortzetten weet niet wie de leden of huurders zijn. Tijdens een ledenvergadering waar nieuwe bestuurders worden benoemd moet minimaal 10% van de leden aanwezig zijn.

HV Berkelstreek

In oktober 2019 is de Huurdersvereniging De Berkelstreek ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Met een driekoppig dagelijks bestuur en geregistreerd op hetzelfde adres als Viverion. De bestuurders noemen zich kwartiermakers en zijn niet van plan te blijven zitten. Ze zoeken kandidaten voor het bestuur en als dit is gelukt wordt een algemene ledenvergadering uitgeschreven. De leden van de (voormalige) huurdersvereniging hebben inmiddels twee nieuwsbrieven ontvangen van De Berkelstreek.

De tijdelijke bestuurders zijn volgens Viverion aangetrokken op voordracht van organisaties uit het netwerk van de corporatie, waaronder de Stichting Welzijn Lochem. Viverion mag zich niet met de vorming van een bestuur bemoeien maar mag wel faciliteren volgens de Wet ‘Overleg Huurders Verhuurder’. Gezien het feit dat Viverion de HVL als niet-bestaand beschouwd zijn de stappen begrijpelijk. Elke woningstichting is namelijk verplicht om een onafhankelijk orgaan voor huurdersparticipatie te hebben. En dat mag er maar één zijn.

Geen medewerking

De ‘groep HVL’ probeert huurders nu te bereiken via de website en de media. Namens de groep zegt John Uitenbroek het niet te begrijpen dat Viverion niet meewerkt. “Wij willen graag samenwerken want we willen hetzelfde; de belangen van de huurders behartigen”, zo zegt hij. Dit is volgens hem hard nodig. “Er zijn veel klachten over de communicatie met bewoners van de wijk Zuiderenk, waar woningen worden gerenoveerd.”

Uitenbroek zegt dat de groep waarvan hij deel uitmaakt niet per sé een bestuursfunctie ambieert. “Als men problemen met ons persoonlijk heeft doen we een stap terug”, zo klinkt het. Dat de kwartiermakers van de nieuwe HV De Berkelstreek niet in overleg willen treden vindt hij ook al onbegrijpelijk.

(Correctie: In de gedrukte versie van dit artikel in de Berkelbode staat dat Uitenbroek niet bekend is bij Viverion. Dit blijkt onjuist. Wat Viverion bedoelde te zeggen is dat zijn naam niet is te linken aan verzoeken om adressen van huurders te verstrekken. Die verzoeken zouden via anonieme e-mails zijn binnengekomen, zoals ook is te lezen in de laatste alinea van dit artiel – HB))

HV Berkelstreek

Secretaris Pieter Heinstra van De Berkelstreek laat daar overigens geen misverstand over bestaan. Op de vraag waarom er niet wordt overlegt met de ‘groep HVL’ zegt hij: ,,We hebben geen behoefte aan terugkijken. We willen vooruit.” Hiemstra laat verder weten dat er in december met kandidaat-bestuurders in gesproken bij de Woodbrokers in Barchem.

Daar zou volgens informatie uit betrouwbare bron ook zijn gepraat met mensen die eerder betrokken waren bij HVL. Wie dat zijn wordt wellicht duidelijk als potentiële bestuursleden worden gepresenteerd. De Berkelstreek hoopt binnen afzienbare termijn een ledenvergadering uit te schrijven.

Kritiek

De nieuwe vereniging krijgt door de bijzondere omstandigheden waaronder het is ontstaan te maken met kritiek als zou het een club worden die danst naar de pijpen van Viverion. Daar is geen enkel bewijs voor, maar het is alleen al om die beeldvorming is snelle duidelijkheid voor de huurders wenselijk. Viverion zegt de mening van huurders belangrijk te vinden en zich in te zetten voor een goed functionerende huurdersvereniging.

Woonbond

Uit de antwoorden van Viverion op vragen blijkt dat na het vonnis van de rechtbank veel is geprobeerd om met de ‘groep HVL’ in gesprek te blijven. De Woonbond werd om begeleiding gevraagd. Volgens Viverion bleek het uiteindelijk geen haalbare kaart, temeer omdat ook de Woonbond in juli te kennen gaf niet verder te willen met de betreffende initiatiefnemers. Daarop is de overeenkomst met HVL beëindigd. Dat had al meteen na het vonnis van de rechter gekund maar daar is bewust niet voor gekozen.

Privacy

Na de ontbinding van de overeenkomst zijn bij Viverion e-mails binnengekomen met onder meer het verzoek om gegevens van huurders te overleggen. Daar werd niet op ingegaan omdat de mails volgens de woningstichting anoniem waren en de gegevens omwille van privacy van huurders niet konden worden verstrekt.