Crowdfunding moet Gorsselse Heide aan uitbreiding helpen

0
Het aan te kopen gebied op kaart. (bron: Marke Gorsselse Heide)

GORSSEL – Marke Gorsselse Heide is een crowdfundingactie begonnen voor de aankoop van 12 hectare natuur, die aan de heide kan worden toegevoegd. Het gaat om een bos-heide-terrein in Joppe, dat eigendom is van Natuurmonumenten. Er is overeenstemming om het gebied over te dragen. Het streefbedrag van de crowfundingactie is 60.000 euro. De rest van de benodigde 175.000 euro kan de Marke via andere weg bekostigen.

Het terrein ligt bij Joppe, tussen de Eikenboomlaan, Veldhofstraat en Marsweg. Het maakt deel uit van de wandelroutes die de kernen Gorssel en Joppe verbinden met de Gorsselse Heide. Met de aankoop van het terrein blijven deze wandelverbindingen voor de lokale gemeenschap en andere bezoekers behouden. Daarnaast is de verwerving van het terrein een unieke kans voor het robuuster maken van het kenmerkende bos- en heidelandschap tussen Gorssel (Joppe) en Eefde.

Burgerinitiatief

Vijftien jaar geleden werd op initiatief van inwoners uit Gorssel het voormalige militaire oefenterrein aangekocht, met behulp van Stichting IJssellandschap. Marke Gorsselse Heide werd toen opgericht voor beheer van het gebied volgens de aloude markegedachte. Het gebied is van belang vanwege de natuurlijke, de historische én recreatieve waarde. Uniek is het feit at inwoners uit de omgeving zich over het gebied hebben ontfermd.

In de afgelopen jaren werd het destijds verwaarloosde heideterrein omgetoverd tot een natuurparel. De heide kreeg ruimte, bos en struweel werden hersteld en de waterhuishouding werd opnieuw ingericht om verdroging tegen te gaan. De Gorsselse Heide is nu een prachtig gevarieerd nat heideveld, met vennen, heide, schraalheide, grasland, gagelstruwelen en bos. Een leefgebied voor zeldzame planten en dieren, zoals klokjesgentiaan, heidekartelblad, klapekster, kamsalamander. Het is een geliefd wandelgebied.

Herstel

Tussen 1800 en begin deze eeuw slonk het areaal heide in de omgeving van de Gorsselse Heide van 5.000 hectare naar circa 75 ha. Met het herstel van de Gorsselse Heide staat de teller nu op 130 ha. Met de uitbreiding met het wat verderop gelegen heideterrein van Natuurmonumenten kan de natuur opnieuw een duw in de rug krijgen. De natuur van de Gorsselse Heide is kwetsbaar door de geïsoleerd ligging van het gebied. Uitwisseling van heide-specifieke soorten met die van andere gebieden is nodig om inteelt, verzwakking en sterfte te voorkomen.

Met de aankoop van dit tweede heideterrein, in de nabijheid van de Gorsselse Heide, kan natuurlijke, ecologische verbinding worden gemaakt tussen de twee gebieden. Dit is van belang voor de totale biodiversiteit. Bijkomend voordeel is dat de wandelverbinding in stand blijft en veel mooier en interessanter wordt.

Doneren

De stichting Marke Gorsselse Heide heeft de ANBI-status, waardoor donaties fiscaal aftrekbaar zijn. Wie grotere donaties doet komt in aanmerking voor persoonlijke ‘beloningen’. Alle informatie van de actie is te vinden op:
www.crowdfundingvoornatuur.nl/gorsselseheide