Communicatie rond zonnepark Bekenschot Barchem betwist

0
Dit inrichtingsplan maakt deel uit van de raadstukken (bron: TP Solar/Gemeente Lochem)

LOCHEM/BARCHEM – De gemeenteraad van Lochem spreekt maandag over het plan om even buiten Barchem een zonnepark aan te leggen. Opvallend daarbij is dat uit stukken van de aanvragen van blijkt dat van de direct omwonenden slechts een enkeling zwaarwegende bezwaren heeft maar dat zo’n 80 procent van de inwoners van Barchem een petitie tegen de plannen tekende. De vereniging Hobama (Houd Landelijk Barchem Mooi) betwist de lezing van de aanvragers.

De raad moet beslissen of een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen’ wordt afgegeven.

Het zonnepark komt op een locatie van zo’n 16 hectare die wordt omsloten door Ruurloseweg, Doktersdijk en Bekenschot. De aanvraag is ingediend door TPSolar en de grondeigenaar. TPSolar realiseerde ook het grote zonnepark op de voormalige stortplaats Armhoede. Dit park levert sinds kort stroom aan het net.

Raadsvoorstel

De vergunningaanvraag is met bijlagen toegevoegd aan het raadsvoorstel, waar het college dat raad voorstelt om de gevraagde verklaring van geen bedenkingen af te geven. Er zouden geen ruimtelijke bezwaren zijn en het plan past binnen het gemeentelijke beleid voor zonneparken.

Bij de bijlagen zit ook een communicatieplan van TPSolar. Hierin zijn veel geanonimiseerde opmerkingen van omwonenden van de planlocatie opgenomen. Met die mensen zijn gesprekken gevoerd. Na de eerste gesprekken werd duidelijk dat veel omwonenden liever een aanpassing van het plangebied zagen, zo stelt het bedrijf.

Aanpassingen

Het bestond oorspronkelijk uit drie min of meer gescheiden delen. Aan de hand van de bedenkingen is dit gewijzigd naar twee delen, die alleen worden gescheiden door een ecologische verbindingszone. De grondeigenaar moest voor deze wijziging meer vruchtbare grond inzetten dan aanvankelijk de bedoeling was.

Van de mensen die rond de beoogde locatie wonen is slechts een enkeling tegen, zo is te lezen in het communicatieplan. Van de rest tekenden velen een verklaring van geen bezwaar. Anderen vinden het weliswaar onjuist dat landbouwgrond voor dit doel wordt opgeofferd maar zouden desondanks instemmen. Een omwonende is zo principieel tegen het gebruik van cultuurgrond voor dit doet dat hij/zij het hele plan verwerpt. Of de grote mate van instemming een correcte weergave van de werkelijkheid is wordt overigens niet door iedereen geloofd. Daarover hieronder meer.

Petitie

En de inwoners van Barchem die de petitie van de vereniging Hobama steunden? Zij moeten in het communicatieplan van TPSolar lezen dat hun mening weliswaar ‘serieus wordt genomen’ maar er in feite niet zo toe doet. Het is misschien niet zo direct bedoeld, maar het volgende citaat laat aan duidelijkheid niets te wensen over:

‘Zoals bij alle (ruimtelijke) ontwikkelingen zijn er altijd mensen met (uitgesproken) negatieve meningen over een zonnepark. Deze zijn meestal gebaseerd op een gevoel, perceptie, andere ervaringen, of incomplete/incorrecte informatie en maar zelden op feiten. Helaas is het meestal ook zo dat de tegenstanders zich veel harder laten horen dan de medestanders/neutralen, en het gevaar is dan ook dat het de perceptie krijgt van een generieke opinie. Mensen met klachten, meningen, vragen die niet direct gerelateerd zijn aan eventuele hinder nemen we uiteraard serieus, maar kunnen we niet overtuigen met aanpassingen aan de inrichting van het zonnepark. Wij focussen dan ook op de inhoudelijke dialoog met direct omwonenden.’

Namens de gemeenteraad heeft nestor Marja Eggink (GB) de petitie van de Barchemers, met 231 handtekeningen, al in april in ontvangst genomen. Hobama-voorzitter Hans Siemes wees bij die gelegenheid op de ‘industriële omvang’ van het zonnepark en op het feit dat de landschappelijke waarde onderbelicht is gebleven. Hij vindt verder dat het gemeentelijke beleid jegens zonneparken ‘overenthousiast’ is. Hij pleitte ervoor om de behandeling van de aanvraag op te schorten tot na de evaluatie van dat beleid. Die evaluatie is aanstaande.

Tijdsdruk

Of het tot opschorting komt is maar de vraag. Vooralsnog is het huidige beleidskader nog geldig en als de aanvraag voldoet aan de daarin gestelde eisen wordt het juridisch lastig om de verklaring af te wijzen. Of de raad moet met de vereniging Hobama oordelen dat de communicatie met omwonenden onder de maat was en de verslaglegging onbetrouwbaar.

Bovendien is er, althans volgens het college van B&W, sprake van tijdsdruk. Het college stelt in het raadsvoorstel dat er uiterlijk op 29 juni een besluit moet zijn genomen, met het oog op wettelijke termijnen die gelden voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning. Als de raad instemt gaat de verklaring van geen bedenkingen nog wel 6 weken ter inzage en kunnen er nog zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt de verklaring definitief en kunnen vervolgstappen worden gezet. De ontwerp-Omgevingsvergunning ligt gelijktijdig ter inzage.

Veel insprekers

Maandagavond gaat het om een zogeheten beeldvormende tafel. Dan kunnen zowel insprekers als raadsleden in discussie met de verantwoordelijke wethouder. Volgens voorzitter Hans Siemes van Hobama zijn hiervoor meer dan tien insprekers aangemeld, zowel leden van de vereniging als anderen. Ook een vertegenwoordiger van TP Solar neemt het woord.

Siemes heeft ook het genoemde communicatieplan gelezen. Volgens hem staan daar citaten van omwonenden in waarin de betrokkenen zich niet herkennen en is ook daar het verzet groter dan wordt geschetst. In een brief die naar de raad is gestuurd schetst Hobama een heel ander beeld. De brief en de achterliggende notitie over de communicatie zijn onderaan dit bericht integraal overgenomen.

Hij gaat zelf maandag inspreken. In de drie minuten die hem zijn gegeven wil hij de raad vragen om de aanvragen die TP Solar in de gemeente heeft lopen integraal te bekijken. Het gaat volgens inmiddels om zo’n 36 hectare.

Procedure

Indien nodig kan dan op 29 juni nog een meningsvormende tafel over het onderwerp worden gehouden. Daar kunnen de raadsleden de wethouder nogmaals aan de tand voelen. Inspreken is dan niet meer mogelijk. Als die meningsvormende tafel er komt, dan moet het onderwerp op dezelfde avond ook op de agenda van de raadsvergadering worden gezet en moet er een besluit vallen om de genoemde termijn te halen.

Het raadsvoorstel en alle bijbehorende stukken zijn beschikbaar via DEZE link.
Het betrokken agendapunt staat linksonder. De stukken zijn te bekijken of te downloaden via de het paperclip-symbool.

—einde redactioneel artikel—-

Integrale brief van vereniging Hobama aan de gemeenteraad:

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Bijgaand treft U een notitie aan die de vereniging Hobama heeft opgesteld over de communicatie met omwonenden van de beoogde industriële zonne-energie installatie op het terrein Bekenschot bij Barchem. De notitie heeft als titel ‘Het werkelijke verhaal van omwonenden Bekenschot.’ De notitie is een tegenhanger van de bijlage Communicatie en Participatie die bij de aanvraag van TPSolar voor een omgevingsvergunning is gevoegd.

Die bijlage bevat geanonimiseerde verslagen en conclusies van gesprekken die de grondeigenaar en mede-initiatiefnemer voor de bouw met een deel van de omwonenden heeft gevoerd. Lang niet iedereen is benaderd. Aan de omwonenden is gevraagd of zij zich in de verslaglegging herkenden, of zij de conclusies van hun gesprek deelden en wat hun ervaring was. De antwoorden zijn schokkend. Er deugt weinig tot niets van de verslagen en de conclusies. Kortom dit onderdeel Communicatie is een farce.

Het voorstel, dat het College nu op 15 juni aan de Raad voorlegt, omvat het afgeven van een Verklaring van Geen Bedenkingen en het delegeren van de afgifte van een definitieve Verklaring van Geen Bedenkingen aan het College. Gezien onze notitie geeft alleen al het onderdeel Communicatie zoveel bedenkingen, dat het voor onze vereniging onbegrijpelijk zou zijn dat de Raad zo’n Verklaring afgeeft en de afgifte van de definitieve Verklaring in handen legt van het College. Wij verzoeken u in deze om het voorstel van het College af te wijzen.

Deze notitie bestaat uit twee gedeelten: een samenvatting met daarin conclusies en een gedeelte dat alleen voor de gemeenteraadsleden beschikbaar is. Dat tweede gedeelte – een geanonimiseerde versie – geeft per bewoner het verslag plus de conclusie van de grondeigenaar weer en daaronder de reactie van de omwonende. Dit lezende kunt u zacht gezegd een wereld van verschil vaststellen.

Daarnaast gaat het hier om een wijze van informeren, die niet door de beugel kan. Zij past zeker niet in de bedoeling, die zit achter de voorwaarde vroegtijdig informeren en adviseren uit het Beleidskader Zonne-energie van 2018. Op grond hiervan moet ook u tot de conclusie komen dat de wijze van informatievoorziening en de betrokkenheid onvoldoende heeft plaats gevonden en dat daarom de gemeente een vergunning niet in behandeling moet nemen, zoals in het Beleidskader is aangegeven. Wij gaan er vanuit, dat u hiertoe ook besluit.

Overigens zijn andere belanghebbenden, waaronder onze vereniging Hobama nauwelijks
geïnformeerd (een gesprek van driekwartier met aansluitend een rondleiding). Ook de
buurtvereniging, recreatieondernemers, de landbouworganisatie, natuurorganisaties enz. zijn niet geïnformeerd of het zou tijdens een chaotisch verlopen inloopavond in juni moeten zijn gebeurd. Indien nodig willen we dit graag toelichten, zoals dat ook het geval is met het onderdeel participatie, waaraan naar ons oordeel eveneens het nodige mankeert.

Al met al verzoeken wij u om geen Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven en deze ook niet te delegeren aan het College. Teven verzoeken wij u te besluiten om de vergunning niet in behandeling te nemen.

Met vriendelijke groet,

Hans Siemes, voorzitter Hobama

Hieronder de notitie van Hobama over de communicatie met omwonenden:

Het werkelijke verhaal van omwonenden Bekenschot

De aanvraag van TPSolar voor een omgevingsvergunning voor de aanleg van
een industriële zonne-energie-installatie op het terrein Bekenschot bevat een
bijlage omtrent de Communicatie en Participatie. Het hoofdstuk geeft in het
kort de verslagen en conclusies weer van gesprekken die met omwonenden zijn
gevoerd. Hobama heeft zo goed mogelijk die weergave geverifieerd. Er kan na
verificatie van die gesprekken maar één conclusie zijn, er deugt weinig tot niets
van de verslagen en conclusies; de hele communicatie met omwonenden is een
farce.

In het Beleidskader Zonne-energie bestempelt de Gemeenteraad communicatie en participatie als een belangrijke voorwaarde voor het honoreren van een aanvraag voor de aanleg van een zonne-energie-installatie. Aan deze voorwaarde is niet voldaan, zodat een aanvraag dient te worden afgewezen. In deze notitie wordt alleen ingegaan op de communicatie met de omwonenden en niet op de overige communicatie en informatie, waar overigens veel op aan te merken valt.

Evenmin wordt ingegaan op het punt participatie, waar zeker ook bedenkingen zijn.
Deze notitie van Hobama betreft een reactie op de verslaggeving in het document no: 7
Communicatie en Participatie Zonnepark Bekenschot, welke is toegevoegd aan de ambtelijke stukken t.b.v. Aanvraag Omgevingsvergunning Zonnepark Bekenschot bij de Gemeente Lochem op 17-04-2020.

Dit verslag kan niet waar zijn
Het bestuur van de vereniging Hobama constateerde bij het doorlezen van de verslagen en conclusies dat een bestuurslid en twee adviseurs geheel in tegenspraak met hun handelen geen bezwaar meer zouden hebben tegen de aanleg van de installatie. Dat kon natuurlijk niet waar zijn. Ook was bij bestuursleden van Hobama bekend dat meerdere omwonenden duidelijk tegenstander waren van een mogelijke aanleg.

Het bestuur van Hobama heeft vervolgens op basis van de geanonimiseerd weergegeven verslagen en conclusies bij omwonenden geverifieerd of ze juist zijn. Bij de meeste van de geanonimiseerde verslagen was op grond van uitspraken en aanduidingen na te gaan van wie ze afkomstig zouden zijn. Dat is bij hen geverifieerd of ze duiden zelf aan dat het verslag op hen sloeg.

Aan 22 van de door de grondeigenaar 24 geïnterviewde ‘omwonenden of belanghebbenden’ is gevraagd of de weergave correct is. Ook heeft Hobama een omwonende benaderd die aangaf geen behoefte te hebben aan een overleg met de grondeigenaar.

 • Specifiek is geverifieerd wat omwonenden werkelijk hebben beweerd en bedoeld. Dat is het ware verhaal van de geraadpleegde omwonenden. Het resultaat van de verificatie is schokkend.
 • Uit het werkelijke verhaal van de omwonenden komt een beeld tevoorschijn van hele en
  halve onwaarheden en van manipulaties in de rapportage.
 • De conclusies zijn onjuist of bezijden de waarheid.
 • De rapportages en conclusies zijn niet aan de omwonenden voorgelegd/toegezonden
 • Lang niet alle omwonenden zijn geraadpleegd.
 • Er worden omwonenden opgevoerd, die geen omwonende zijn en op grote afstand van
  het terrein wonen en niet betrokken zijn.
 • Een flink aantal van de gesprekken gebeurde onaangekondigd; er werd vooraf geen
  voorstel of andere informatie toegestuurd.
 • Sommigen hebben het als intimiderend ervaren.
 • De omwonenden voelen zich misbruikt en gemanipuleerd. Ze hebben een vieze smaak in
  de mond van hetgeen is gerapporteerd.
 • Vrijwel al degenen die een verklaring van geen bezwaar hebben getekend hebben een
  relatie met de initiatiefnemer of wonen op grotere afstand.

Verslaggeving onjuist; slager die zijn eigen vlees keurt
Kortom, vastgesteld moet worden, dat de verslaggeving met ‘’omwonenden of belanghebbenden” in veel gevallen onjuist is, conclusies niet kloppen en dat de verslagen éénzijdig zijn vastgelegd zonder dit met de betrokkenen te communiceren. Het is sowieso merkwaardig dat de aanvrager de verslaglegging verzorgt. Dat heeft het kenmerk van een slager die zijn eigen vlees keurt. Als bovendien die verslaglegging zonder parafering geschiedt, is zij eigenlijk van nul en generlei waarde.

Het zou natuurlijk te gek voor woorden zijn dat een gemeente meer waarde zou hechten aan de verslaggeving van één partij die een zeer groot financieel belang heeft dan aan de werkelijke mening van de omwonenden in Barchem.

Willekeur bij benadering; veel omwonenden niet benaderd
Bovendien zijn lang niet alle omwonenden benaderd. Het is willekeurig gebeurd. Circa vijftien omwonenden zijn niet benaderd. Evenmin is dat het geval met de eigenaren van de huisjes op het terrein De Wakel. Hen is niks gevraagd. Die huisjes staan op 110 tot 245 meter van de beoogde installatie. De afstand ten opzichte van de beoogde installatie van de niet benaderde omwonenden varieert dat van 230 meter 576 meter. Van de 24 omwonenden die wel zijn benaderd wonen er vier op een afstand van 900 tot 3.200 meter. Bij de overigen varieert het van 180 meter (een omwonende) tot 685 meter ten opzichte van de beoogde installatie.

Niet 2 maar 15 omwonenden keren zich tegen het plan
Het is pertinent onjuist dat het overgrote deel van de omwonenden geen problemen heeft met de aanleg van een installatie op Bekenschot en dat nog maar twee omwonenden hard nee blijven zeggen. Vijftien omwonenden spreken zich duidelijk uit tegen de komst van de installatie. Zes zijn neutraal of hebben een verklaring van geen bezwaar getekend. Omwonenden en belanghebbenden verbazen zich en spreken hun ongenoegen uit over de wijze waarop gesprekken zijn weergegeven en conclusies zijn getrokken. Een aantal voelde zich overvallen of zelfs geïntimideerd. Waar meerdere complimenten op gebaseerd zijn, is volstrekt onduidelijk.

Begrip voor het plan is er absoluut niet. Wel is er begrip voor de ondernemer Van der Zanden en de bouwer TPSolar die willen profiteren van de subsidies voor het benutten van landbouwgrond voor het plaatsen van een installatie.
Drie verschillende plannen niet vooraf getoond In de gesprekken wordt gesproken over een allereerste plan, plan 1 of eerste plan en een plan 2. Het allereerste plan, waarover de omwonenden op 18 juni 2019 zijn geïnformeerd behelsde de aanleg van circa negen installaties in de Vrochterhoek en Bosheurne. Dat plan zorgde voor zeer veel onrust
in de buurt.

Bij de gesprekken die grondeigenaar Van der Zanden een op een met een deel van de
omwonenden voerde in oktober 2019 werden zij voor het eerst geconfronteerd met een plan voor drie installaties verdeeld over het terrein Bekenschot en geplaatst dichtbij de bewoning van omwonenden. Dit plan was niet tevoren toegezonden. Evenmin gebeurde dat met een volgend plan 2, één grote installatie van 16 ha verderop op het terrein Bekenschot richting Ruurloseweg. Dat plan kregen de geïnterviewde omwonenden te zien bij een tweede bezoek in november.

Gezien de korte tussentijd tussen de gesprekken (28 oktober en 17 november) is het de vraag of dat tweede plan al niet in de kast klaar lag. Door de gemanipuleerde verslagen, dringt zich bij Hobama de vraag op of bewust eerst een voor omwonden qua uitzicht slecht plan is gepresenteerd en daarna een plan dat het uitzicht minder benadeelt om zo een positievere uitspraak van omwonenden te ontlokken.

Dat plan 2 beter scoort bij omwonenden dan plan 1 is volstrekt logisch. Dat hadden de grondeigenaar en TPSolar zelf in een eerder stadium kunnen bedenken. Daaraan mag niet de conclusie worden verbonden dat omwonenden instemmen met plan 2.

Bijlage verslagen alleen voor de Gemeenteraad
Er is een bijlage waarin de verslaglegging naast de verificatie van de bewoners is gelegd. Die bijlage is in samenspraak met de omwonenden/belanghebbenden alleen bestemd voor de Gemeenteraad. De verslaglegging is anoniem. Mocht de Gemeenteraad ter verificatie van het waarheidsgehalte een niet-geanonimiseerde versie willen inzien, dan stelt het bestuur van Hobama voor dat een vertegenwoordiging van drie Raadsleden samen met het bestuur die versie kan inzien op voorwaarde van geheimhouding van de namen.

Overigens, in een eerder stadium heeft Hobama aan de gemeente gevraagd om een
draagvlakonderzoek te faciliteren. Dat is door het College afgewezen. Een onafhankelijk
draagvlakonderzoek was gezien bovenstaande op zijn plaats geweest.

Enkele voorbeelden als bloemlezing uit de verslagen
– We voelen ons op een zeer lage en oneigenlijke manier gepiepeld en maken ons oprecht
zorgen als dit de manier en het niveau is waarop dhr. Van der Zanden verslag doet van zijn
‘bevindingen’;.
– Ik voelde mij ‘overvallen’ en ik vond zijn optreden intimiderend. Ik heb aan het eind van het gesprek gezegd dat ik het heel onaangenaam vond dat hij zo kwam aanzetten.
– Wij zijn tegen zonnepanelen op natuurterreinen en cultuur/landbouwgrond. Wil geen panelen in de buurt en zeker niet rondom zijn huis. Ik heb absoluut niet gezegd dat ik grote velden prima vind.
– Als het daadwerkelijk beschreven staat in het verslag van Van der Zanden, zoals je weergeeft, is dat een zeer kwalijke zaak en feitelijk onjuist.

 • Onderstaand zijn de conclusies van Van der Zanden/TPSolar en van het bestuur van Hobama onder elkaar gezet. Dat maakt een wereld van verschil zichtbaar.Finale conclusies door Van der Zanden/TPSolar
  • Plan 2 valt bij iedereen beter dan plan 1, er zijn meerdere complimenten geuit over het feit dat er wat gedaan is met de eerdere zorgen/bezwaren/wensen.
  • Van de oorspronkelijke 7 omwonenden die eerder aangaven niet akkoord te kunnen gaan met plan 1, heeft het merendeel nu aangegeven wel of beter met plan 2 te kunnen leven. Er zijn nu nog maar 2 omwonenden die hard ‘nee’ blijven zeggen.
  • Met plan 2 is ons inziens nu het maximaal haalbare bereikt voor wat betreft de locatie/contouren.
  • Bij de invulling van het beplantingsplan wordt extra aandacht gegeven aan de zorgen/wensen van de omwonenden, bijvoorbeeld door goede visualisaties terug te koppelen.
  • De overige vragen van omwonenden worden in één document verzameld en beantwoord, en aan alle omwonenden toegezonden.
  • Voor plan 2 zal als volgende stap Wabo worden aangevraagd. Het uitgewerkte plan wordt in een openbare inloopavond gepresenteerd.Conclusies door HOBAMA
 • Er zijn 23 personen benaderd door HOBAMA voor een reactie op de verslaggeving: 6 personen staan neutraal/voor tegen het zonnepark. 15 personen zijn tegen.
 • Van de 6 neutraal/voor hebben 4 personen een verklaring van geen bezwaar getekend, waarvan twee een directe relatie met Van der Zande hebben.
 • Twee personen hebben niet gereageerd.
 • Tevoren hebben omwonenden/belanghebbenden geen voorstellen en tekeningen te zien
  gekregen. Ze mochten ook geen foto’s maken van de plannen. Verslagen zijn door de
  grondeigenaar niet aan hen voorgelegd.
 • De complimenten kun je met een grote korrel zout nemen.
 • Meerdere gesprekken duurden meer dan een of twee uur. Dat daarvan dan een een- of tweeregelig verslag is gemaakt is ridicuul.
 • Dat plan 2 beter is wordt geheel vanuit de wens der gedachte van de grondeigenaar vermeld.
 • Het is raar dat de gebruikte verslaggeving is gebruikt naar de gemeente toe, voordat er maar één iemand uit de buurt hiervan schriftelijk in kennis is gesteld. Dit nemen geïnterviewden Van der Zanden en TPSolar zeer kwalijk.
 • De manipulatie (soms bijna intimidatie ) van de verslaggeving is verontrustend.
 • De benadering van omwonenden/belanghebbenden is zeer willekeurig. Er is mensen om een mening gevraagd die op grote afstand van Bekenschot wonen en die niet betrokken zijn. Ze hebben wel een verklaring van geen bezwaar getekend. Dat heeft dus inhoudelijk geen waarde.
 • Het is verbazingwekkend dat vijftien omwonenden en eigenaren van de huisjes op De Wakel niet benaderd zijn en niet in het rapport voorkomen.
 • De verslaglegging en de conclusies zijn gemanipuleerd. Een voorbeeld, er zijn voorstemmers ten tonele gevoerd, die op grote afstand van Bekenschot wonen; bewoners die wel (soms zeer) dichtbij wonen én uitgesproken tegen het project zijn, worden niet opgevoerd.
 • De presentatie van de plannen tijdens een inloopavond had een chaotisch verloop. 76
  bezoekers keerden zich na afloop via het ondertekenen van een lijst tegen de plannen. Van de mogelijkheid om voor te stemmen maakte niemand gebruik.
 • De aanvrager TPSolar in samenwerking met grondeigenaar Van der Zanden geeft met het officiële document bij de aanvraag weer, dat zij op basis van pertinent onjuiste en gemanipuleerde documentatie haar aanvraag indient. Dat roept de vraag op hoe zit het met de andere rapporten en bijlagen?

Barchem, 3 juni 2020. Bestuur van de vereniging Hobama