Bestuurlijk akkoord over verbetering fietsroute (F348) en provinciale weg (N348)

0
De N348 tussen Eefde en Gorssel (bron: Provincie Gelderland)

GORSSEL/LOCHEM – Er is bestuurlijke overeenstemming bereikt over verbetering van de fietsroute (F348) en provinciale weg (N348) tussen Zutphen en Deventer. Een groot deel van deze route voert over Lochems grondgebied, via de kernen Eefde, Gorssel en Epse. Een consultatie van heeft brede steun voor de voorgestelde oplossing opgeleverd. Een aantal voorgestelde verbeterpunten – met name ook in en rond Epse – worden nog nader onderzocht. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2025 van start gaan.

Lees HIER een bericht uit februari 2023 met meer details over de stuurgroep voorgestelde plannen…

De Stuurgroep Verkenning FN348, bestaande uit de wethouders van Lochem. Deventer en Zutphen plus Gelders gedeputeerde Helga Witjes kiest – op basis van de uitkomsten van de consultatie – voor de samenhangende oplossing. Inmiddels hebben ook de colleges van B&W van de drie betrokken gemeenten zich hierachter geschaard. Als de gemeenteraden van Lochem, Zutphen en Deventer voor het zomerreces de benodigde financiële middelen beschikbaar stellen, kan de verdere uitwerken van de plannen nog voor het einde van dit jaar beginnen.

Onderzoek

De omgevingsconsultatie leverde enkele mogelijke verbeterpunten op die de 4 betrokken overheden nader willen onderzoeken. Het gaat om de haalbaarheid van een nieuw verbindingspad tussen de Kratonweg (tussen Gorssel en Epse) en het nieuwe fietspad aan westzijde van de N348, zodat fietsers en voetgangers daar de provinciale weg niet meer hoeven oversteken.

Daarnaast wordt bij het Nijenbeeksepad, ten zuidwesten van de kom Gorssel, gekeken naar mogelijkheden om de provinciale weg over te steken en welke mogelijkheden er zijn om bomen en een haag te behouden. Verder wordt de haalbaarheid van een rechtstreekse verbinding tussen de Lochemseweg in Epse en de locatie van een geplande fietstunnel ten zuiden van Epse onderzocht. De reactienota van de omgevingsconsultatie met daarin het voorgestelde maatregelenpakket verschijnt op www.gelderland.nl/fn348.

Fietsroute

Het resultaat van de verkenning bestaat uit een fietsroute tussen Deventer en Zutphen langs de provinciale weg en de Zutphenseweg door Eefde, plus maatregelen op de N348.  Als onderdeel van de fietsroute komt ten zuiden van Epse een fietstunnel onder de provinciale weg, een nieuw fietspad tussen Epse en Gorssel – dat verplaatst en verbreed wordt – en een nieuw fietspad tussen de Hoofdstraat-noord en Hoofdstraat-zuid in Gorssel, waar nu nog geen fietspad ligt en fietsers dus via de Hoofdstraat moeten rijden. Tot slot bestaat het maatregelenpakket uit een fietsvriendelijker inrichting bij de Zutphenseweg in Eefde en het verlagen van de snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur.

Ook tussen Eefde en Gorssel verlaagt de provincie de snelheid, van 80 naar 60 kilometer per uur, in combinatie met een aangepaste inrichting van de weg.  Die inrichting moet helpen bij het afdwingen van de verlaagde snelheid en het attenderen van passanten op de bewoning en de vele in- en uitritten. Hieraan gekoppeld kijkt de provincie op de overige delen van de N348 naar mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen zodat een gelijkmatig snelheidsbeeld ontstaat. De verantwoordelijkheid voor deze maatregelen ligt bij de provincie, als wegbeheerder.

Ambitie

De ambitie om een hoogwaardige fietsroute voor het gehele traject tussen Zutphen en Deventer te realiseren is niet geheel gehaald. Op het gedeelte tussen Gorssel en Epse is dit wél het geval, maar tussen Zutphen en Gorssel is wel sprake van verbetering maar hoogwaardige kwaliteit is hier niet haalbaar. Hiervoor zouden woningen moeten worden gesloopt, tientallen inritten worden verlegd en veel bomen moeten worden gekapt. De provincie spreekt nu van ‘doorfietskwaliteit’. De zogenaamde combi-route, door het buitengebied richting de Rondweg Eefde en Gorssel, is door scherpe kritiek en hoge kosten afgevallen.

Reactie wethouder De Haan

Lochems verkeerswethouder Eric-Jan de Haan reageert positief op het bereikte akkoord. “Het is een langdurig proces geweest dat echter goed en constructief is verlopen. De provincie en de drie gemeenten zijn uitermate zorgvuldig omgegaan met de verkenning. Hierbij heeft de omgeving een belangrijke stem gekregen. De combi-variant in het buitengebied viel af. Daar ben ik heel blij mee. Er is geluisterd naar de omgeving en onze gemeenteraad die tegen deze variant was.”

Hij vervolgt: “De oplossing en vooral ook de gecombineerde aanpak voor de fiets en auto, zoals die er nu ligt heeft een brede steun. Hoewel we misschien niet het label ‘fietssnelweg’ kunnen plakken op de fietsroute, investeren we fors in een snelle en veilige fietsroute tussen Deventer en Zutphen. Hier profiteren ook onze kernen van. We krijgen een veiliger provinciale weg én een verbetering van de fietsroute. Als wethouder ben ik blij met het eindresultaat en heb ik vertrouwen dat deze ook het gebruik van de fiets gaat bevorderen. Tenslotte dragen we zo ook nog eens bij aan onze energie- en klimaatdoelstellingen.”

1 miljoen

Lochem draagt, net als Zutphen en Deventer, 1 miljoen euro bij aan de uitvoering van de plannen. Eerder werd al 2 ton beschikbaar gesteld. De gemeenteraad moet nu nog de resterende 8 ton goedkeuren.