Begrotingsraad Lochem draaide om afval en kosten externen

0
Af en toe was sprake van een levendig debat over de begroting (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De gemeenteraad van Lochem boog zich maandagavond over de begroting voor 2020. Veel vuurwerk leverde dat niet op. De stijging van de afvalstoffenheffing en de OZB waren de meest besproken onderwerpen al leverde dat de inwoners van de gemeente voorlopig niets op. Daarnaast kwamen de kosten van externe organisaties aan de orde.

Een algemene teneur was dat de gemeente(raad) steeds minder vrijheid heeft om geld naar eigen inzicht te besteden. De gemeenschappelijke regelingen, zoals PlusOV, de veiligheidsregio (VNOG) en Circulus-Berkel slokken, samen met verplichtingen in het sociale domein, heel veel geld op. En juist op die terreinen zijn steeds weer forse tegenvallers te noteren.

Tegenvallers

Wethouder Bert Groot Wesseldijk zei: “De tegenvallers vliegen ons om de oren. Er is sprake van een tijd van economische overvloed maar dat geldt niet voor gemeenten.” De taken die door het Rijk zijn overgedragen aan de gemeente worden in financiële zin onvoldoende gecompenseerd. Groot Wesseldijk zei ook de kritiek van de raad op de kostenontwikkeling van afvalinzameling en gemeenschappelijke regelingen te hebben gehoord en dat het college er alles aan doet om die stijgingen te stoppen.

Broekriem

De genoemde organisaties kunnen een brief verwachten uit Lochem waarin staat dat de gemeente de broekriem moet aanhalen en dat een ongebreidelde kostenstijging niet langer acceptabel is. Lochem wil graag een plan van aanpak van de organisaties waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe op kostenreductie wordt aangestuurd.

Effect meten

Een motie van de coalitiepartijen VVD, GB en GroenLinks én de PvdA vanuit de oppositie wil dat het college van B&W volgend voorjaar inzichtelijk te maken wat dit heeft opgeleverd. Hoewel hij eraan twijfelde of dat op tijd haalbaar is, ging wethouder Bert Groot Wesseldijk goeddeels mee met de motie. Hij hield de raad verder voor dat de gemeente bij sommige externe organisaties moeilijker aan de knoppen kan draaien dan bij andere.

Tactiek

Door de toezeggingen van de wethouder wilden de genoemde coalitiepartijen de motie intrekken. De PvdA wilde dit echter niet. De mede-indiening was volgens PvdA-fractievoorzitter Jos Israel niet alleen op inhoudelijke gronden, maar ook tactisch. “Ze dienen een stevige motie in en trekken ‘m dan weer in. Omdat ze dat vaker doen, steunden we dit voorstel. Zo konden we forceren dat deze in stemming werd gebracht.” D66 beschouwde de motie als een motie van wantrouwen tegen het college en inhoudelijk overbodig en stemmen als enige partij tegen.

Afvalheffing

De afvalstoffenheffing, die fors stijgt, werd ook uitvoerig besproken. Dat verandert nog niets aan de stijging maar door een, na aanpassing, unaniem aangenomen motie van PvdA en MmL krijgt het college de opdracht te laten onderzoeken of er alternatieven zijn voor de huidige methode van inzameling. ,,De inwoners worden nu gestraft voor het steeds beter scheiden van afval”, zo stelde VVD-voorman Erik Haverkort.”

Onroerend goed

Over de OZB, die met 5% stijgt oftewel gemiddeld 12 euro per jaar per koopwoning, ontstond een debatje tussen VVD en PvdA. De laatste verweet de VVD het breken van verkiezingsbeloften. De liberalen hadden in de verkiezingscampagne allerlei doelgroepen een verlaging van de OZB beloofd. Haverkort verwierp de kritiek door de stellen dat de financiële ontwikkelingen dwingen tot de maatregel, die volgens hem is te overzien en bovendien goed uit te leggen.

De begroting werd op bijna alle punten unaniem aangenomen. De PvdA stemde alleen tegen de verhoging van de OZB.