Adviesraad Sociaal Domein: ‘Brug tussen inwoners en gemeente’

0
Nicoline Swen is voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – Het sociaal domein. De term staat voor alles waarvoor de gemeente verantwoordelijk is als het gaat om zorg en het geven van ondersteuning aan de inwoners. Daaronder (jeugd)zorg, passend onderwijs, schuldhulpverlening, dagopvang en sociale veiligheid. Maar ook inburgering en de mantelzorg vallen eronder.

Tot aan de verkiezingen staat elke week een thema centraal. Via een interview met personen of organisatie met veel kennis van of een uitgesproken mening over dat thema wordt de toon gezet. De 8 politieke partijen die om de zetels in de gemeenteraad strijden reageren daar vervolgens kort en bondig op. Deze laatste aflevering staat het teken van het sociaal domein.

De overheid heeft de neiging zich steeds verder terug te trekken. De verantwoordelijkheid voor de samenleving en de eigen leefomgeving wordt steeds meer bij de burgers neergelegd. De Adviesraad Sociaal Domein kan een brugfunctie vervullen tussen inwoners en gemeente.

Voelhoorns

Nicoline Swen is sinds september 2021 voorzitter van dit adviesorgaan. De leden zijn mensen die vrijwillig hun ervaring en deskundigheid inzetten om het beleid van de gemeente, zo goed als maar mogelijk is te laten aansluiten bij de wensen, behoeftes en mogelijkheden van haar inwoners. “De leden hebben allemaal hun expertises en netwerken, waardoor we een brede blik hebben. Ze staan midden in de samenleving en hebben voelhoorns in vele doelgroepen”, zegt de voorzitter.

Gekend zijn en een gemakkelijk aanspreekpunt zijn is belangrijk. Op dat gebied is nog wel werk te doen. “Mensen die zien dat anderen in de knel komen moeten ons weten te vinden. We moeten veel onderwerpen nu nog ophalen. We zouden graag zien dat het vaker naar ons toe wordt ‘gebracht’. Dat valt of staat met goede communicatie. Daar werken we aan”, aldus Nicoline Swen.

Onafhankelijk

De Adviesraad is onafhankelijk en kan het college zowel gevraagd als ongevraagd van advies dienen. Vanuit de genoemde expertises van de leden kwam het tot nu toe vooral tot ongevraagd adviezen. “Omdat we nog niet zo lang bestaan, zitten we nog volop in het proces van elkaar vinden”, zo klinkt het.

De Adviesraad wil dus de brug zijn tussen de samenleving en de gemeente. Niet voor individuele inwoners maar voor groepen die kampen met problemen of hulpvragen. De Adviesraad wil meer gaan kijken vanuit het perspectief van de inwoners van Lochem en zich daarbij baseren op informatie van inwoners, ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals. “We willen er met onze adviezen aan bijdragen, dat elke inwoner in Lochem zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving. En optimaal gebruik kan maken van de regelingen en voorzieningen die daarvoor zijn”, zegt Nicoline Swen.

Scholen

Een concreet voorbeeld van waar de adviesraad zich mee bezig houdt is een onderzoek onder scholen over wat corona met kinderen heeft gedaan en wat scholen nodig hebben. “Kinderen waren lange tijd niet op school of onder vrienden. Dat is belangrijk omdat je je in de groep kunt spiegelen, sociale vaardigheden leert en omgangsvormen. Onder basisschoolleerlingen komt zelfs een verminderde motoriek voor, door gebrek aan beweging”, zo legt de voorzitter van de Adviesraad uit.

Ze ziet ook toegenomen spanningen in de samenleving. Dat geldt ook in het onderwijs en onder ouders. “Mensen moesten thuis of op het werk vaak multi-tasken. En nu is er weer veel uitval door ziekte, waardoor de druk weer toeneemt. Voor scholen is het een complexe tijd. Je moet problemen inventariseren, de goede mensen bij elkaar vinden en die moeten dan ook nog de tijd en energie hebben om het aan te pakken.”

Meedoen

De gemeente heeft nog geen zogeheten inclusie-beleid, terwijl dat inmiddels wettelijk vereist is. “Laten we dat woord snel vergeten, maar er moet wel een gedegen beleid komen over alles wat te maken heeft hoe je alle mensen mee kunt laten doen in de samenleving. Er wordt in Lochem best veel gedaan op het gebied van participatie en de Adviesraad ziet daarin ook weer een taak voor zichzelf weggelegd als de genoemde brug tussen gemeente en inwoners.

Gevraagd naar wat de politiek de komende 4 jaar moet doen zegt Nicoline Swen: “Zich in elk stadium van procedures afvragen wat de inwoners kunnen bijdragen. Communiceer goed en betrek alle mensen erbij. Bij de plannen voor de herinrichting van de Markt vragen visueel beperkten zich bijvoorbeeld af: En wij dan? Misschien worden ze nog om een mening gevraagd, maar geef dan vooraf aan dat je dat pas in een later stadium gaat doen. Straal uit dat je een betrouwbare overheid bent.”

Creatieve aanpak

“Einstein zei al: ‘Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg’. We staan als samenlevingen voor uitdagingen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van wonen en vergrijzing. Dat vraagt om een creatieve, alternatieve aanpak. Ook als je het anders doet kan het natuurlijk mislukken, maar dan heb je dus niks verloren ten opzichte van de klassieke aanpak.”

“En verder moet er in heldere taal gecommuniceerd worden. Ik snap dat je sommige dingen goed en juridische verantwoord moet opschrijven, maar maak daarnaast dan een heldere en simpele uitleg die door iedereen wordt begrepen. De taal van de burger. Dat schept vertrouwen.”

Kunst afkijken

Als adviesraad zijn we zelf ook nog in ontwikkeling. We maken daarbij graag gebruik van gemeenten en adviesraden die al verder in hun ontwikkeling zijn. Voorbeeld is Winterswijk, dat een vooruitstrevend armoedebeleid heeft. Nicoline Swen ziet overigens wel een wethouder (Henk van Zeijts – red.) die daar ook voor open staat.

Meer informatie en contactgegevens op: www.adviesraadlochem.nl

Reacties politieke partijen:

CDA:
Iedereen moet mee kunnen doen! Het CDA is een brede partij met leden in alle delen van de maatschappij, zoals landbouwers, ondernemers, zorgmedewerkers, leraren, vrijwilligers. Voor het CDA telt iedereen en dat iedereen mee kan doen. Jongeren en ouderen, mensen met een beperking. Er zijn mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het CDA vindt het belangrijk dat er helder wordt gecommuniceerd waar de gemeente mee bezig is. Betrek tijdig mensen erbij in besluitvormingsprocessen. Iedereen met vragen en opmerkingen moet deze in hun kern kunnen stellen in een steunpunt of bibliotheek. Het is goed om bij het politieke debat en besluitvorming na te denken of de burger het nog kan volgen.

D66:
Heel belangrijk dat de brugfunctie van de Adviesraad zo soepel en sterk mogelijk ingevuld wordt. Ook wij merken dat er een kloof is tussen overheid en inwoners en dat het belangrijk is oog te hebben voor de gevolgen van corona. Met name voor kinderen!
Punten uit ons verkiezingsprogramma:
• Inclusiviteit wordt opgenomen in overeenkomsten met contractpartners.
• Inwoners staan centraal. Niet de werkwijze van de gemeente.
• Betere facilitering mantelzorgers en vrijwilligers.
• Ambtenaren staan op de markt en gaan op huisbezoek, indien gewenst.
• Voorkom dat psychische problemen uitgroeien (preventie-akkoord Mentale Gezondheid).
• Lochem sluit zich aan bij de Gelijke Kansen Alliantie.

PvdA:
De PvdA is blij met de adviesraad Sociaal Domein en vrijwilligers die hier tijd in steken. Proactief met adviezen komen is een goede manier om te verbeteren. En wij zien ook de zere plekken; het wettelijke inclusiebeleid dat er niet is, welzijn onder jongeren door corona. Daarnaast ziet de PvdA nog een aantal opgaven. Hoe zorgen we dat de mens met een hulpvraag centraal staat? Hoe investeren we in preventie? Hoe zorgen we dat 450 jongeren niet in armoede opgroeien? Wat doen we aan de energie-armoede in Lochemse huishoudens? De PvdA is een sociale partij, wij willen hierin investeren, met liefde voor onze Lochemse inwoners.

LochemGroen!:
Als je stemt wat je altijd stemde, krijg je wat je altijd kreeg. Een overheid die zich steeds verder terugtrekt is landelijk beleid geweest van VVD, CDA en D66. En dat werkt niet in het sociale domein. Zorg en onderwijs zijn er om mensen te helpen, niet om geld mee te verdienen. LochemGroen! wil gelijke kansen bij wonen, werk, zorg en onderwijs voor alle inwoners van de gemeente Lochem. We stoppen de leegloop van voorzieningen. Bibliotheken, scholen, sportvelden zijn verbindingsplekken die de gemeente veiliger en socialer maken. En diversiteit is ons uitgangspunt: niemand is hetzelfde, iedereen is uniek, en iedereen kan meedoen.

VVD:
De thema’s die Nicoline Sven aangeeft, zijn herkenbaar. VVD juicht een verbindende rol van de Adviesraad Sociaal Domein toe. En van zorgcoördinatoren in de kernen om samen met professional en inwoner oplossingen te vinden. Niet vanuit regels maar vanuit de mens. Vernieuwing gaat in stappen. Zoals het preventieplan waarin ondersteuning van mantelzorgers een speerpunt is die hard nodig in deze tijd van spanning en druk op de zorg. En onze oproep voor betere toegankelijkheid voor mensen met een (visuele) beperking, dus ook de Markt. Een nieuwe koers in zorg en welzijn kan alleen als we het met elkaar doen.

 

GroenLinks:
De Adviesraad Sociaal Domein is een belangrijke raadgever. We hopen dat steeds meer mensen de adviesraad weten te vinden. Voor een sociaal beleid, dichtbij de inwoners.
We zijn op de goede weg. Met ‘t Baken is er nu één loket voor alle vragen over zorg, jeugd, werk en inkomen. Dat schept duidelijkheid. Inwoner en medewerker maken samen een plan voor passende ondersteuning. Daarbij staat de behoefte van de inwoner centraal.
Maar het kan nog beter. Door meer aanwezigheid van gezins- en jongerencoaches op scholen. Door welzijnswerk in de kernen, naar het voorbeeld van de dorpscoördinator in Almen. Door oplopende schulden tijdig te signaleren en op te lossen. En door simpele taal te gebruiken.

MmL:
Het is een goede zaak dat de Adviesraad Sociaal Domein als onafhankelijk orgaan het college door gevraagd en ongevraagd advies scherp houdt. Natuurlijk doet de raad dat ook maar daar zit vaak een politieke component aan. MmL wil ook dat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan de Lochemse samenleving: dat gaat helaas niet altijd vanzelf. De Stichting Welzijn Lochem (SWL) verricht hier dankbaar werk.
Inwonersparticipatie is een groot goed voor MmL: hoe kunt u als inwoner anders dan door te stemmen uw invloed uitoefenen op grote veranderingen? Niet door iedere week een referendum te organiseren, wel door een goed toegankelijk open oog en oor te ontmoeten als u een vraag of advies heeft.

GB:
Gemeentebelangen vindt dat je in Lochem zorgeloos ouder moet kunnen worden. Dat kan in onze ogen alleen als we de zorg dichtbij in uw eigen buurt organiseren. Om te voorkomen dat eenzaamheid de overhand krijgt, willen we initiatieven in uw eigen buurt stimuleren en ondersteunen. We waarderen SWL als belangrijke partner in Lochem op het gebied van welzijn. We zullen mantelzorgers zo veel mogelijk ondersteunen. Voor jongeren die geen geweldige start hebben is de gemeente er ook! Gemeentebelangen is voor een persoonsgerichte aanpak. Inzetten op preventie en door vroegtijdig signaleren de problemen direct aanpakken. En uiteraard is begrijpelijk communiceren een must.