Aangepast plan zonnepark Bekenschot gepresenteerd

0
Op dit scherm zijn de beloften te lezen die TPSolar doet aan de lokale samenleving als zonnepark Bekenschot gerealiseerd kan worden (foto: LochemsNieuws)

BARCHEM – In Barchem zijn donderdagavond nieuwe tekeningen gepresenteerd van zonnepark Bekenschot, dat TPSolar samen met de grondeigenaar wil realiseren op een terrein van 16 hectare langs de weg van Barchem naar Ruurlo. Ten opzichte van een eerdere versie van het plan is vooral de landschappelijke inpassing aangepast.

TPSolar wil met deze aanpassing de vergunningprocedure bij de gemeente, die al lange tijd stilligt, vlot trekken. De landschappelijke inpassing is niet alleen van belang om het zonneveld zoveel mogelijk aan het oog te onttrekken maar ook om te voorkomen dat de provincie goedkeuring onthoudt. De provincie moet toezien op de instandhouding van de zogeheten groene ontwikkelingszone waar het betrokken perceel deel van uitmaakt.

 Corridor

Aan de zuidzijde van het terrein wordt een bestaande sloot aangepast. De rand wordt verbreed en er komt een bomenrij. Aan die zijde zijn ook een tweetal poelen ingetekend. Ongeveer in het midden van het plangebied wordt een soort corridor gecreëerd waardoor (groot) wild van oost naar west kan passeren. Ook daar wordt beplanting aangebracht. Aan de ‘ingangen’ vormt die beplanting een soort trechtervorm. Dat is volgens TPSolar afgekeken van de bekende wildwissels over snelwegen. Daardoor zou wild zich gemakkelijker laten verleiden om door te lopen.

Aan de westkant van het perceel komen twee rijen olifantsgras. Dat schiet in korte tijd hoog op. Het de bedoeling om de rijen afwisselend in zomer en winter te maaien zodat de zonnepanelen altijd aan het gezicht van omwonenden worden onttrokken.

Inloopavond

De inloopavond in het Landgoedhotel Woodbrooke kende twee delen. Direct omwonenden werden in een besloten deel bijgepraat. Daarna volgde een openbaar deel voor andere geïnteresseerden. Daar kwamen niet heel veel mensen op af. Wel werden enkele gemeenteraadsleden gespot.

TPSolar heeft een aantal toezeggingen gedaan richting omwonenden en de Lochemse samenleving. Op een scherm (zie foto) werd getoond dat omwonenden, binnen een straal van 500 meter, eenmalig duizend euro terugkrijgen op hun factuur als ze zonnepanelen op hun eigen dak laten leggen. Verder wordt een omgevingsfonds ingericht waarin jaarlijks 8000 á 9000 euro wordt gestort. Hieruit kunnen lokale initiatieven worden ondersteund, zoals energiebesparing, pluktuin, akkerranden of zelfs een buurtwindmolen.

Investeren

Via zonnepanelendelen.nl kan iedereen investeren in het zonnepark. Dat levert volgens de huidige stand van zaken 2,5 tot 4,5 procent rendement op. TPSolar laat weten dat inwoners van Barchem en Lochem voorrang krijgen als ze willen investeren in Bekenschot. Een laatste geste aan de lokale samenleving is de belofte dat met lokale aannemers gewerkt gaat worden.

De vertegenwoordigers van TPSolar zeiden donderdag blij te zijn dat de discussie nu vooral over de inpassing gaat en niet meer over het al dan niet doorgaan van de plannen. Dat is volgens hen ‘een gepasseerd station’. Onder omwonenden is te beluisteren dat ze het zonnepark nog altijd absoluut niet zien zitten. Ze willen echter de mogelijkheid openhouden om te blijven meepraten over onder meer de inpassing als het toch zo ver komt.

Brief

Veel omwonenden en de vereniging Hobama stuurden kortgeleden nog een brief naar TPSolar waarin zij er bij TPSolar op aandringen om het project te stoppen. De brief was een reactie op de eind februari gepresenteerde plannen. Omwonenden konden hierop tot 1 mei reageren. TPSolar zegt dat de reacties zijn meegenomen in de nieuwe tekeningen waarop de landschappelijke aspecten worden weergegeven.

De tegenstanders blijven op het standpunt staan dat de betrokken locatie ongeschikt is voor een zonnepark. Zij spreken van 35.000 zonnepanelen. TPSolar zegt nog niet te weten hoeveel panelen er uiteindelijk worden geplaatst. Dat moet bij de technische uitwerking duidelijk worden.

Natuur

De omwonenden en Hobama vinden aantasting van natuur, ecologie en landschap en het verloren gaan van landbouwgrond de belangrijkste tegenargumenten. ‘Het zonnepark komt midden in een groene ontwikkelingszone en vormt een blokkade in een belangrijke ecologische schakel tussen het Natura 2000-gebied Stelkampsveld, het natuurgebied Hagenbeek en verschillende landgoederen. Die zone is er vooral, zodat amfibieën als de kamsalamander en de boomkikker ongehinderd naar een volgend natuurgebied kunnen’, zo is te leze in de brief.

Het draagvlak is nog altijd gering, zo lijkt het. De tegenstander omschrijven de participatie als een ‘schamele fooi’. De ontwikkelaar is overigens niet verplicht om de omgeving te laten meeprofiteren van de opbrengst. In het oude beleidskader van de gemeente, waaronder dit project valt, is geen sprake van verplicht lokaal eigendom.

Gemeenteraad

In september 2020 weigerde de Gemeenteraad van Lochem een Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven voor een zonnepark op Bekenschot. Zij gaf het voorstel terug aan B&W omdat te veel onduidelijk was. Binnenkort volgt een nieuwe poging om het plan langs de gemeenteraad te loodsen.