‘Raad kan aantal recreatie-eenheden Klein Dochteren niet zomaar aanpassen’

5
Het perceel Klein Dochterense Schooldijk 4

LOCHEM – Het amendement dat GroenLinks, Meedenken met Lochem (MmL) en D66 op 14 januari indienden op het bestemmingsplan Klein Dochterense Schooldijk 4 leidt mogelijk tot juridische problemen of zelfs schadeclaims. Het amendement wil dat het plan wordt aangepast zodat er niet 8 maar 6 recreatie-eenheden mogen worden gerealiseerd.

Het college van B&W zegde tijdens de afgelopen raadsvergadering toe de juridische consequenties van het amendement te onderzoeken. Het wijzigingsvoorstel is aangehouden in afwachting van de reactie van het college. Die reactie ligt er nu en daaruit blijkt dat de raad het bestemmingsplan of moet slikken zoals het er ligt, dan wel uitstel moet vragen en een goede motivatie schrijven voor de wijziging of weigering van het plan.

Het college stelt dat uit jurisprudentie blijkt dat de afdeling rechtspraak van de Raad van State bij een wijziging eist dat de gemeenteraad zelf de ‘ruimtelijke aanvaardbaarheid’ daarvan heeft beoordeeld. Dat is niet het geval en het is ook niet gebruikelijk dat de gemeenteraad dit doet. Het amendement was duidelijk vooral een ultieme poging om de partijen nader tot elkaar te brengen.

Onderbouwing

Het college is niet van plan de raad te hulp te schieten door dergelijke argumenten aan te leveren, mocht het amendement wordt aangenomen. B&W willen niet aan de slag met de opdracht om het aantal recreatie-eenheden op het perceel terug te brengen. Met de ruimtelijke onderbouwing van het voorliggende bestemmingsplan is volgens het college niks mis. Vermindering van het aantal eenheden kan indruisen tegen het bedrijfseconomisch belang van eigenaar Jalbert Kuijper, zo luidt een ander argument.

Voor het wijzigen van 8 naar 6 eenheden is een nieuwe procedure en instemming van de initiatiefnemer nodig. De extra kosten van een planwijziging kosten meer dan 15.000 euro. ‘Wij zijn niet bereid die kosten voor onze rekening te nemen’, zo schrijven B&W.

Raad van State

In theorie kan Kuijper zelf een nieuwe procedure voor 6 eenheden starten én de kosten daarvoor te dragen, maar het is aannemelijker dat hij om die vermindering juist naar de Raad van State stapt. Als de raad geen ruimtelijke afweging maakt is de kans bijzonder groot dat de eigenaar in het gelijk wordt gesteld, aldus het college.

Het college schetst de mogelijkheden die de raad heeft. Ten eerste kan de raad het amendement niet aannemen. Dan wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Omdat het college denkt het voorwerk goed te hebben gedaan, acht het de kans groot dat het stand houdt bij de Raad van State als omwonenden voor die weg kiezen.

Eigen onderzoek raad

Op 14 januari was lastig te voorspellen of het toen aangehouden amendement op een meerderheid kan rekenen. Het kwartje kon beide kanten op vallen. Of de verhoudingen veranderen door de nu door het college aangeleverde informatie en of de indieners het wijzigingsvoorstel überhaupt in stemming brengen moet worden afgewacht.

De raad kan ook het bestemmingsplan zelf wegstemmen. Maar ook dan moet dit gebeuren op basis van argumenten. De stemverhouding op zichzelf is niet voldoende. Bij gebrek aan motivatie worden beroepsprocedures opnieuw kansrijk.

Uitstel

De raad kan het voorstel opnieuw minimaal 2 weken voor zich uitschuiven om tijd te scheppen om zelf een gedegen motivatie voor de wijziging of afwijzing te schrijven en deze toe te voegen aan het raadsbesluit.

Na de laatste raadsvergadering kon uit de mond van sommige omwonenden worden opgetekend dat vermindering van het aantal recreatie-eenheden hen niet kan afhouden van bezwaar en beroep. Het draait voor sommige vooral ook om andere zaken, zoals overlast door houtvuur, geluid en verkeer. Het vertrouwen in zowel de initiatiefnemer als de gemeente is ver te zoeken. De eerste hield zich niet aan afspraken en regels, zo luidt de klacht, terwijl het college in de ogen van omwonenden de handhaving niet op orde had in de afgelopen jaren.

(Deel van het) inrichtingsplan Klein Dochterense Schooldijk 4 (bron: gemeente Lochem)

5 REACTIES

  1. Wat een hoofdpijn dossier. Toch eens op internet opgezocht wat FAB precies inhoudt. Lijkt me toch dat er aan geen enkel ‘subdoel’ wordt voldaan. In FAB staat ook dat ‘vitaliteit en leefbaarheid’ centraal staan. Mooi. Maar dat geldt niet voor de buren/het buurtschap begrijp ik.

  2. En dan zegt de fractievoorzitter van de VVD tijdens de raadsvergadering van 14 januari “er is gehandhaafd, tot dwangsommen toe..” Die dwangsommen moet je dan wel innen. Dát heet namelijk handhaven! Is dat werkelijk gebeurd college? Je kunt het de raadsleden bijna niet kwalijk nemen. Zij moeten afgaan op wat het college zegt, doet óf zegt dat het heeft gedaan. Volgens mij heeft het college vanaf begin al steken laten vallen. Illegaal bouwen, niet handhaven en dan nog alle mogelijkheden geven tot legalisering? Ten koste van de buren? Geen wonder dat de raadsleden voelen dat het niet helemaal in de haak is.

  3. Het college vindt zelf dat ze hun werk goed hebben gedaan? Werkelijk?Benieuwd of de meerderheid van de raad echt luistert naar hun onderbuikgevoel. Dat betekent een ding; bestemmingsplan wegstemmen! Voor je t weet is er een precedent geschapen. Eentje waar de gemeente niet blij mee zal zijn.

  4. Als je maar lang genoeg traineert dan wordt illegaal vanzelf legaal in Lochem. Goed voorbeeld! Doet dat goed volgen????

Comments are closed.