Hoe komt de uitslag van de verkiezingen tot stand?

0

LOCHEM – Nadat de stembureaus woensdagavond om 21.00 uur zijn gesloten volgt een traject van tellen. De procedure ligt vast en omvat verschillende stappen. Met behulp van de informatie op de website van de Kiesraad kwamen we tot het onderstaande overzicht.

Wist je dat…
…je als kiezer bij het tellen van de stemmen in het stembureau aanwezig mag zijn?

Woensdag 21 maart:

21.00 uur: Handmatig tellen stemmen

Na het sluiten van de stembussen om 21.00 uur beginnen de stembureauleden met het handmatig tellen van de stemmen. Kiezers kunnen het tellen van de stemmen bijwonen als ze dit willen. De stembureauleden stellen eerst vast hoeveel kiesgerechtigden hebben gestemd. Dat doen zij door het aantal geldige stempassen en volmachtbewijzen te tellen.

Sneltelling stembureaus (voorlopige uitslagen)

Na het openen van de stembussen doen de stembureauleden eerst een handmatige sneltelling op lijstniveau: een optelling van alle geldige stemmen op politieke partijen. De stembureaus geven de uitkomst van deze sneltelling door aan het centraal stembureau in het gemeentehuis. De gemeente geeft het totaal van de sneltellingen door aan het ANP (Algemeen Nederlands Persbureau). Op basis van die stemtotalen presenteert de NOS op de avond van de verkiezingsdag voorlopige uitslagen.

Telling stembureaus op niveau kandidaten

Na afronding van het tellen per partij, tellen de stembureauleden handmatig de stemmen per kandidaat. Als het tellen van stemmen is afgerond, maakt het stembureau hiervan een proces-verbaal op (een papieren verslag). Kiezers kunnen desgewenst ook hierbij aanwezig zijn. Een stembureaulid brengt het proces-verbaal naar het gemeentehuis.

Donderdag 22 maart:

Telling gemeente

Gemeenteambtenaren tellen de stembureau-uitslagen bij elkaar op. Dit doen ze op basis van de processen-verbaal van de stembureaus. De uitslagen worden getotaliseerd met behulp van een rekenhulpmiddel (veelal ‘Ondersteunende Software Verkiezingen’), zowel op partijniveau als op kandidaatsniveau. Het rekenhulpmiddel moet aan bepaalde waarborgen* voldoen. Het resultaat van deze optelling wordt vastgelegd in een document. Afschriften van het document en de processen-verbaal van de stembureaus worden ter inzage gelegd in het gemeentehuis. Hier kan iedereen ze dus bekijken.

Vrijdag 23 maart:

Centraal stembureau maakt officiële verkiezingsuitslag bekend

Het gemeentelijk centraal stembureau stelt de officiële uitslag twee dagen na de dag van stemming vast tijdens een openbare zitting. Tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau is geen beroep mogelijk. Tijdens deze openbare zitting kunnen aanwezigen wel eventuele bezwaren mondeling inbrengen over het verloop van de stemming of het tellen van de stemmen door de stembureaus. De bezwaren worden in het proces-verbaal opgenomen. De gemeente publiceert het proces-verbaal op internet. De uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen komen in de databank verkiezingsuitslagen van de Kiesraad.

Woendag 28 maart (uiterlijk):

Geloofsbrievenonderzoek door gemeenteraad

Na de bekendmaking van de uitslag door het centraal stembureau kan ook de gemeenteraad in het kader van het geloofsbrievenonderzoek besluiten tot een hertelling. De gemeenteraad kan dit, op basis van de processen-verbaal van de stembureaus, doen als een ernstig vermoeden bestaat dat stembureaus bij het tellen van de stemmen fouten hebben gemaakt die van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. Maar het kan ook om andere redenen. Bijvoorbeeld omdat het vermoeden bestaat dat het centraal stembureau een fout heeft gemaakt in de vaststelling van de uitslag of ten onrechte heeft afgezien van hertelling. De gemeenteraad kan eventueel besluiten tot hertelling van de stemmen in een bepaalde gemeente of een bepaald stembureau. In het uiterste geval, als er sprake is van ongeldigheid van de stemming in één of meerdere stembureaus, kan besloten worden tot een nieuwe stemming. Deze kan zich beperken tot één stembureau, maar zich in het uiterste geval ook tot een hele gemeente uitstrekken.

* Het gebruik van software als rekenhulpmiddel moet aan verschillende eisen voldoen. Zo wordt de software alleen gebruikt op computers die niet met internet zijn verbonden. Elke stap wordt geverifieerd door een tweede persoon (‘vier ogen principe’).