Collegeprogramma Lochem mikt op 5 thema’s

0
Deel van de cover van het collegeprogramma

LOCHEM – Het college van Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks heeft vandaag (vrijdag 2/11) het langverwachte collegeprogramma gepresenteerd. B&W gingen met 4 thema’s de boer op naar inwoners, bedrijven en organisaties. Dit leidde tot een 5e thema: ‘Slagvaardig Lochem’. Daaronder vallen samenwerken, communicatie en klantgerichte dienstverlening.

De oorspronkelijke 4 thema’s waren: Sterke Economie, Krachtige Samenleving, Onze Leefomgeving en Nieuwe Energie. ,,Onze gesprekken inspireerden ons tot een vijfde thema: Slagvaardig Lochem. Dit gaat over communicatie, service en samenwerking. Ook in wat we willen uitvoeren, hebben we nieuwe keuzes gemaakt”, zo meldt het college.

Economie
Qua economie wil het college de contacten met bedrijven aanhalen en actief meedenken met plannen. Dat eerste was overigens al een opdracht van de raad aan het (vorige) college, in het kader van de bijna 2 jaar geleden vastgestelde Economische Agenda.

Als het gaat om een Krachtige Samenleving, willen B&W jongeren tot een speerpunt maken. Meer in gesprek met die doelgroep en jongeren een stem geven bij beslissingen, zo is de gedachte.

Leefomgeving
Wat betreft de leefomgeving wil het college inwoners steunen bij het aanpakken van verkeersoverlast, zoals te hard rijden. Het college wil daarom knelpunten oplossen die inwoners aankaartten. Daaronder kuilen in wegen of scheve lantaarnpalen. Tijdens gesprekken met bewoners bleek dat veel mensen vooral zitten met problemen en ergernissen dichtbij huis.

En op het gebied van energie en klimaat wordt ingezet op de vraag: ‘Hoe kunnen inwoners en bedrijven bijdragen aan klimaatdoelen?’

Uitvoeringsvoorstel
Na de verkiezingen in maart gaf het college al aan dat in eerste instantie wil voortborduren op het beleid dat door het vorige college (GB, D66 en CDA) was ingezet. De nu gepresenteerde eigen speerpunten konden niet worden verwerkt in de begroting, die aanstaande maandag wordt behandeld door de gemeenteraad. Hierin zijn slechts op bescheiden schaal budgetten opgevoerd waarmee het nieuwe college aan de slag kan.

Voorjaar
In het voorjaar kan de raad rekenen op een uitvoeringsvoorstel waarin de speerpunten uit het collegeprogramma verder zijn uitgewerkt. In de zogeheten Kaderbrief 2020 worden ook de financiële consequenties van het nieuwe beleid duidelijk.

In gesprek blijven
Net als het coalitieakkoord heet ook het nu gepresenteerde collegeprogramma ‘Dichtbij, Duurzaam, Doen’. Hieraan is nog de slogan ‘Lochem inspireert’ toegevoegd. In het kader van ‘Dichtbij’ zegt het college dat het in gesprek wil blijven met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. ,,Door dichtbij te zijn, houden we vinger aan de pols. Zo kunnen we elkaar versterken en beter helpen”, aldus B&W.

De collegeplannen puntsgewijs

Hieronder volgt een opsomming van punten uit het nieuwe collegeprogramma. De lijst is niet uitputtend. Wie het gehele programma wil lezen kan terecht op de website van de gemeente Lochem.

Economie

 • Ruimte aan MKB en vooral startende en jonge ondernemers
 • Belemmeringen wegnemen zodat bedrijven zich mogen vestigen in leegstaande agrarische panden in het buitengebied
 • Nieuwe bedrijven van harte begeleiden
 • Mogelijkheden zoeken om de gemeente extra aantrekkelijk te maken voor hoogopgeleiden
 • Extra energie en tijd in de vrijetijdseconomie om recreatie en toerisme toonaangevend te maken
 • Met landbouw meedenken over ontwikkeling en functieverandering
 • Steun aan ondernemers die mensen met arbeidshandicap in dienst nemen
 • Jeugd en jonge gezinnen vasthouden
 • Jongeren zonder werk helpen
 • Weten met welke plannen bedrijven bezig zijn
 • Bevorderen van circulaire economie, natuur-inclusief ondernemen en energietransitie

Samenleving

 • Jongeren bereiken via onder meer sociale media
 • Omgeving creëren waar mensen naar elkaar omkijken
 • Goede zorg dichtbij
 • Aandacht voor mantelzorgers
 • Actiever promoten van initiatieven zoals de Vrijwilligerscentrale
 • ‘t Baken moet ervoor zorgen dat inwoners zich gehoord voelen
 • Slimme verbindingen maken tussen sociaal en duurzaam
 • Zon op het dak, ook voor mensen met weinig geld
 • Inzetten op fysieke en mentale veerkracht van kinderen
 • Jongeren een stem geven bij beslissingen
 • Zorg dichtbij inwoners in de kernen
 • Meer preventie om problemen voor te zijnSteun aan mensen met plannen die de leefomgeving verbeteren

Leefomgeving

 • De openbare ruimte is schoon, veilig en op orde
 • Duurzaamheid door schoner verkeer
 • Gebruik milieuvriendelijke/onderhoudsarme materialen
 • Eoclogisch bermbeheer voor meer diversiteit
 • Meer buitenlessen en schooltuinen
 • Jeugd betrekken bij ontwikkelingen in de buitenruimte
 • Veilig naar school fietsen
 • Afspraken met kernen over woningen voor staters en senioren
 • Nieuwe woonvormen mogelijk maken
 • Buitenruimte schoon, heel en veilig houden
 • Vlotter reageren op inwonersvragen over verkeer

Nieuwe Energie

 • Regionale Energie Strategie opstellen
 • Duidelijk scheppen over hoe inwoners en bedrijven kunnen bijdragen aan de klimaatdoelen
 • Intensievere  inzet van energiecoaches, energieloket, energiescan en financieringsmogelijkheden voor inwoners en bedrijven
 • Ruimte geven aan experimenten waarvan geleerd kan worden
 • Geen dak onbenut als het gaat om opwekken zonne-energie

Slagvaardig

 • Overheid staat midden in de samenleving
 • Minder visies, onderzoeken en papier. Meer daadkracht
 • Verbeterde dienstverlening
 • Inzichtelijk maken waar men terecht kan voor hulp
 • Inwonersinitiatieven steunen óf goed uitleggen waarom het niet kan
 • Lochem Spreekt blijft instrument om mening inwoners te horen
 • Contact met jeugd een vaste plek geven in de organisatie
 • Communiceren met jeugd en jongeren via kanalen zoals Instagram
 • Eenvoudig taalgebruik en begrijpelijke procedures
 • Meedenken met initiatieven en innovaties niet schuwen
 • Snel reageren en duidelijk maken wat inwoners mogen verwachten
 • Alleen onderzoek doen als het echt nodig is en zoveel mogelijk door eigen mensen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here